METELwin DIGITAL LIBRARY   : : POČETNA   : : REZULTAT        ¤ POVRATAK  © Point d.o.o. Varaždin 
UKUPNO : 179  STRANICA: 1. od 4  
 Rezultat pretraživanja

 1  2  3  4

     

Ispis
 BROJ     AUTOR    NASLOV
_1_ ABRAMOVIĆ, Danijela Utjecaj profesije nastavnika defektologa na promjene karakteristike glasa : magistarski rad / Danijela Abramović. -Zagreb, 2005. -
_2_ ALFIREV, Marija Samozastupanje i socijalna kompetencija osoba s umjerenom i težom mantalnom retardacijom : magistarski rad / Marija Alfirev. -Zagreb : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2001. -
_3_ ARBUNIĆ, Antun Slobodno vrijeme mladih i prevencija poremećaja u ponašanju : magistarski rad / Antun Arbunić. -Zagreb : Fakultet za defektologiju Sveučilišta u Zgarebu, 1997. -
_4_ BABIĆ, Tanja Povezanost stresa odgajatelja i procjene poremećaja u ponašanju djece predškolske dobi Kvarnerskih otoka : magistarski rad / Tanja Babić. -Zagreb : Tanja Babić, 2005. -
_5_ BAGARIĆ, Željka Prava zatvorenika u Republici Hrvatskoj - percepcija zaposlenih u kaznionici : magistarski rad / Željka Bagarić. -Zagreb, 2009. -
_6_ BAKIĆ, Danko Razlike između maloljetnih delinkvenata i nedelinkvenata u odnosu na prihvaćene vrijednosti : magistarski rad / Danko Bakić. -Zagreb, 1994. -
_7_ BALENTOVIĆ, Daniela Stavovi roditelja prema vlastitom cerebralno paraliziranom djetetu obuhvaćenom procesom rehabilitacije : magistarski rad / Daniela Balentović. -Zagreb, 1977. -
_8_ BANEK, Ljiljana Posebne jezične teškoće kao mogući izvor lošijeg uspjeha u početnom školovanju : magistraski rad / Ljiljana Banek. -Zagreb, 1996. -
_9_ BAREŠIĆ-VALIĆ, Vinka Kvaliteta življenja osoba s intelektualnim teškoćama u programu prevencije institucionalizacije [magistarski rad] / Vinka Barešić-Valić ; mentorica Daniela Bratković. -Zagreb : V. Barešić-Valić, 2008. ([s. l. : s. n.]). -
_10_ BAŠIĆ, Josipa Struktura stavova roditelja prema omladini s poremećajima u ponašanju koja je obuhvaćena procesom resocijalizacije : magistarski rad / Josipa Bašić. -Zagreb : Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1977. -
_11_ BELIČAJEVIĆ, Milorad Rečnik u usmerenom izražavanju na datu temu učenika specijalne i redovne osnovne škole na uzrastu od I do IV razreda : magistarski rad / Milorad Beličajević ; mentorica Spasenija Vladisavljević. -Zagreb, 1980. -
_12_ BELOBRK, Miroslav Katamnestička evaluacija tretmana maloljetnih delinkvenata u centrima za socijalnu skrb Koprivničko-križevačke županije / Miroslav Belobrk. -Zagreb : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 1999. -
_13_ BEZUK, Jasna Analiza stava roditelja prema autističnom djetetu u funkciji kreiranja adekvatne stručne pomoći : magistarski rad / Jasna Bezuk. -Zagreb, 1993. -
_14_ BIJEDIĆ, Meliha Neki aspekti povezanosti poremećaja u ponašanju učenika i kvalitete razrednog ozračja u srednjim školama : magistarski rad / Meliha Bijedić. -Zagreb : Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2007. -
_15_ BILOKAPIĆ, Renata Počinitelji seksualnih delikata s posebnim osvrtom na dob žrtve : magistarski rad / Renata Bilokapić. -Zagreb, 2004. -
_16_ BILONIĆ-Milošević, Silvana Razlike između djece s neurološkim odstupanjima i djece bez neuroloških odstupanja na zadatcima jezičnog znanja : / Silvana Bilonić Milošević ; mentorica Draženka Blaži. -Zagreb, 2012. -
_17_ BIRAČ, Anica Obrazovna dostignuća učenika usporenog kognitivnog razvoja viših razreda osnovne škole iz hrvatskog jezika i matematike : magistarski rad / Anica Birač. -Zagreb : Fakultet za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu, 1997. -
_18_ BOLFAN-STOŠIĆ, Natalija Otkrivanje, prepoznavanje i određivanje vrste poremećaja glasa djece predškolske dobi : magistarski rad / Natalija Bolfan-Stošić. -Zagreb, 1994. -
_19_ BONETTI, Luka Neka fonacijska i rezonacijska obilježja glasova djece s oštećenjem sluha : magistarski rad / Luka Bonetti. -Zagreb, 2003. -
_20_ BOSNAR, Branka Stavovi prosvjetnih djelatnika prema uključivanju gluhe djece i mladeži s umjetnom pužnicom u redovne ustanove odgoja i obrazovanja : magistarski rad / Branka Bosnar. -Zagreb, 2004. -
_21_ BOŽIĆ Bakušić, Marina Značajke glasa u osoba s oštećanim sluhom : magistarski rad / Marina Božić Bakušić. -Zagreb, 2004. -
_22_ BRADARIĆ-ŠLUJO, Sandra Evaluacija efikasnosti defektološkog programa za otklanjanje agresivnog ponašanja kod nagluhe djece : magistarski rad / Sandra Bradarić-Šlujo. -Zagreb : Fakultet za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu, 1990. -
_23_ BRATIĆ, Snježana Usporedba jezičnih obilježja šestogodišnjaka u odnosu na dva različita predškolska programa : magistarski rad / Snježana Bratić. -Zagreb : Snježana Bratić, 2003. -
_24_ BRATKOVIĆ, Daniela Evaluacija programa seksualne edukacije u radu s osobama s umjerenom i težom mentalnom retardacijom : magistarski rad / Daniela Bratković. -Zagreb : Fakultet za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu, 1996. -
_25_ BRESTOVCI, Behlul Diskriminativna analiza nekih antropometrijskih i motoričkih dimenzija mucavaca i nemucavaca : magistarski rad / Behlul Brestovci. -Zagreb, 1975. -
_26_ BREZAC BENIGAR, Barbara Primjena ritmičkih i glazbenih podražaja u razvoju i evaluaciji nekih psihomotornih funkcija u djeteta sa Westovim sindromom : magistarski rad / Barbara Brezac Benigar. -Zagreb : Barbara Brezac Benigar, 2008. -
_27_ BRGLES, Željko Evaluacija programa relaksacije u otvorenom kaznenom zavodu Valtura-Pula : magistarski rad / Željko Brgles. -Zagreb : Fakultet za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu, 1997. -
_28_ BRNIĆ, Slaven Socijalno zaštitne intervencije i obiteljske prilike maloljetnih delinkvenata u Županiji Istarskoj : magistarski rad / Slaven Brnić. -Zagreb, 1996. -
_29_ BRUSIĆ, Roberta Obitelj i prevencija poremećaja u ponašanju djece i mladeži : magistarski rad / Roberta Brusić. -Zagreb : Roberta Brusić, 1997. -
_30_ BUĐANOVAC, Aleksandar Socijalne vrijednosti, motivacija i konativne dimenzije osoblja KP ustanove zatvorenog tipa : magistarski rad / Aleksandar Buđanovac. -Zagreb : Fakultet za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu, 1991. -
_31_ BULIĆ, Dajana Istraživanje nekih aspekata rane intervencije u obitelji : magistarski rad / Dajana Bulić ; mentorica Ines Joković Oreb. -Zagreb, 2008. -
_32_ CAJNER, Irena Obiteljske prilike maloljetnih počinitelja razbojništva ili razbojničke krađe : magistarski rad / Irena Cajner. -Zagreb, 1994. -
_33_ ČIČEK, Kristina Samopoštovanje u adolescenata u relaciji s obiteljskim odnosima i roditeljskim stavovima : magistarski rad / Kristina Čiček. -Zagreb, 1995. -
_34_ ČIRKINAGIĆ, Sandra Kvaliteta življenja deinstitucionalizirane djece s razvojnim teškoćama u standardnim i specijaliziranim udomiteljskim obiteljima [magistarski rad] / Sandra Čirkinagić ; mentorica Daniela Bratković. -Zagreb : S. Čirkinagić, 2008. ([s. l. : s. n.]). -
_35_ DALIĆ PAVELIĆ, Sunčica Utjecaj programa strukturiranih igara na promjenu položaja učenika s posebnim potrebama u uvjetima integracije : magistarski rad / Sunčica Dalić Pavelić. -Zagreb : Sunčica Dalić Pavelić, 2002. -
_36_ DAMJANOVIĆ, Ivan Mogućnost predikacije recidivizma osuđenih osoba pomoću jednog sustava klasifikacije : magistarski rad / Ivan Damjanović. -Zagreb : Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2000. -
_37_ DELIĆ, Ivan Vrsta kaznenog djela i izvršavanje kazne zatvora : magistarski rad / Ivan Delić. -Zagreb : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2001. -
_38_ DEVOLLI, Ardita Povezanost verbalnog i neverbalnog ponašanja u osoba s afazijom : magistarski rad / Ardita Devolli. -Zagreb, 1995. -
_39_ DIMIĆ, Zdenka Relacije između nekih karakteristika i sposobnosti za učenje djece s hemiparezom : magistarski rad / Zdenka Dimić. -Zagreb, 1989. -
_40_ DOBRONIĆ, Ana-Marija Neke determinante spremnosti za učenje čitanja i pisanja djece s lakom mentalnom retardacijom : magistarski rad / Ana-Marija Dobronić. -Zagreb : Ana-Marija Dobronić, 2003. -
_41_ DUDAŠ, Geza Lateralizacija slušanja nekih logičkih i estetskih znakova : magistarski rad / Geza Dudaš. -Zagreb, 1987. -
_42_ DUNDOVIĆ, Darko Razlike u nekim socioekonomskim, fenomenološkim i penološkim obilježjima počinitelja ubojstva intimnih partnera obzirom na spol počinitelja : magistarski rad / Darko Dundović. -Zagreb, 2005. -
_43_ DURANOVIĆ, Mirela Osobitost glasa i govora osoba s Parkinsonovom bolešću i multiplom sklerozom : magistarski rad / Mirela Duranović. -Zagreb, 2003. -
_44_ ĐUREK, Vesna Učestalost korištenja metoda i sredstava odgojnog rada u relaciji s karakteristikama odnosa voditelja odgojne mjere pojačana briga i nadzor maloljetnika : magistarski rad / Vesna Đurek. -Zagreb : Fakultet za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu, 1989. -
_45_ DŽINIĆ, Selma Akustičke karakteristike glasa djece s lakšom i umjerenom mentalnom rewtrdacijom, downovim sindromom i kontrolne skupine : magistarski rad / Selma Džinić. -Zagreb, 2005. -
_46_ ERLIĆ, Božo Samopercepcija sposobnosti za rad omladine s lakom mentalnom retardacijom / Božo Erlić. -Zagreb : Božo Erlić, 1987. -
_47_ FAJDETIĆ, Andrea Povezanost stupnja usvojenosti u spečifičnim programima rehabilitacije slijepih i profesionalne rehabilitacije invalida domovinskog rata : magistarski rad / Andrea Fajdetić . -Zagreb, 2005. -
_48_ FARKAŠ, Ranka Poteškoće prilagodbe zatvorenica i zatvorenika na zatvorske uvijete : magistarski rad / Ranka Farkaš. -Zagreb, 2006. -
_49_ FEKETE, Renata Mogućnosti transformacije ponašanja u funkciji crtanja ljudske figure u djece s cerebralnom paralizom : magistarski rad / Renata Fekete. -Zagreb, 1988. -
_50_ FERIĆ, Martina Komunikacija u obitelji kao čimbenik zaštite i rizika za razvoj poremećaja u ponašanju adolescenata : magistarski rad / Martina Ferić. -Zagreb : Martina Ferić, 2002. -