Banner
Point d.o.o.

Milena ic-fuchs

Milena ic-fuchs
Rođenje: 10.08.1954.
(Zagreb, HR)
Opis:Anglistkinja
Jezik:hrvatski, engleski
Izvor:HAZU

Milena IC FUCHS roena je 1954. godine u Zagrebu.
kolovala se u Londonu, New Yorku i Sydneyu.
Na Filozofskom fakultetu Sveuilita u Zagrebu stekla 1977. diplomu profesora engleskog jezika i etnologije.
Magistrirala 1982., a 1989. obranila doktorsku disertaciju pod naslovom Semantika analiza glagola kretanja u engleskom i hrvatskom knjievnom jeziku.

Od 1978. radi na Filozofskom fakultetu Sveuilita u Zagrebu kao asistent, docent, izvanredni profesor te redoviti profesor.

Na Filozofskom fakultetu Sveuilita u Zagrebu predstojnica je Katedre za engleski jezik. Predaje kolegije Semantika, Kognitivna lingvistika te seminare iz semantike, analize diskursa, sintakse i sociolingvistike.
Godine 2001. do 2004. na studiju Antropologije predavala Kognitivnu lingvistiku, a na Fakultetu elektronike i raunarstva od 2001. do 2004. kolegij Kognitivna znanost.

Na Doktorskom studiju lingvistike u Zagrebu predaje kolegije Semantika, Kognitivna lingvistika i Amerika lingvistika.
Na Poslijediplomskom studiju prevoenja predavala kolegij Semantika i kognitivna lingvistika, a na Doktorskom studiju glotodidaktike predaje kolegij Kognitivna lingvistika.
Na Doktorskom studiju lingvistike u Osijeku predaje kolegije Semantika i Strukturalizam i kognivivna lingvistika.

Na Doktorskim studijima lingvistike i kognitivne znanosti na sveuilitu SUNY Buffallo, SAD u akademskoj godini 1995/1996 kao gost profesor na Fulbrightovoj stipendiji predavala European Structuralism vs. Cognitive Linguistics.

Objavila knjige Znanje o jeziku i znanje o svijetu 1991., Rjenik kratica (zajedno sa Stjepanom Babiem) 2007. te Kognitivna lingvistika i jezine strukture: engleski present prefect 2009.
Objavila radova iz semantike, kognitivne lingvistike, sociolingvistike, sintakse, analize diskursa, s posebnim osvrtom na utjecaj komunikacijskih tehnologija na hrvatski jezik (vidi stranicu Hrvatska znanstvena bibliografija CROSBI).

2009. predsjedavajua Odbora za humanistike znanosti Europske znanstvene zaklade (ESF)
2009. predsjednica Podrunog vijea za humanistike znanosti
2008. lan prosudbenog panela ERC-a (European Research Council) The Human Mind and Its Complexity za Advanced Grants
2005. 2008. lan Stalnog odbora za humanistike znanosti ESF-a
2003. lanica Povjerenstva za dodjelu dravnih nagrada iz podruja humanistikih znanosti
2003. 2009. lanica Povjerenstva Ministarstva znanosti obrazovanja i porta za izdavaku djelatnost
2002. predstojnica Ketedre za engleski jezik
2000. 2008. predsjednica organizacijskih odbora etiriju meunarodnih kognitivnolingvistikih konferencija odranih u Dubrovniku
1999. 2000. Ministrica znanosti i tehnologije
1998. 2002. lanica Nacionalnog vijea za znanost
1996. 1998. proelnica Odsjeka za anglistiku
1995. 1996. Sveuilite u Buffallu, NY, SAD predavala na doktorskim studijima lingvistike i kognitivne znanosti
1994. 1999. lanica Vijea za jezikoslovlje i hrvatski jezik pri MZT
1994. 1995. predsjednica Vijea za izdavaku djelatnost pri Ministarstvu znanosti i tehnologije
1991. 1998. glavna urednica asopisa Suvremena lingvistika
1984. 1985. Fulbrightov stipendist na Odsjeku za lingvistiku na sveuilitu UCLA

Projekti
Od 1991. do 1996. voditelj projekta br. 6-03-217 Naela organizacije leksika pri Zavodu za lingvistiku Filozofskoga fakulteta, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.
Od 1996. do 2001. voditelj znanstvenog projekta br. 130719 Semantika polja i sintaksa, Ministarstvo znanosti i tehnologije.
Od 2005. do 2007. voditelj projekta br. 0130547 Kognitivno lingvistika istraivanja hrvatskoga i engleskoga jezika, Ministarstvo znanosti i tehnologije.
Od 2007. voditelj projekta br. 130-1301049-1047 Teorijska kognitivno-lingvistika istraivanja hrvatskoga i drugih jezika, Ministarstvo znanosti i tehnologije.

asopisi
lanica ureivakog odbora Jezikoslovlja od 2005. godine.
Glavna urednica

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.