Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 1635

PITANJE: Strukovne turistike organizacije u svijetu za kulturni turizam
Odgovor
Iz kataloga
- 77396 - Kultura, turizam, interkulturalizam / Daniela Angelina Jelini, Deana Guliija, Janko Beki. -
- 80077 - Turizam : ekonomske osnove i organizacijski sustav / Nevenka avlek... [et al.]. -
- 80424 - Turistika regionalizacija u globalnim procesima / autori Branko Blaevi... [et al.] ; redaktori Branko Blaevi, Milena Peri. -
- 92885 - Destinacijske menadment kompanije : prirunik za razumijevanje poslovanja i uspjeni marketing / uredila Maja Stani ; suradnici Branko Avakumovi ... [et al.]. -
- 69811 - Abeceda kulturnog turizma / Daniela Angelina Jelini. -
- 92712 - Menadment institucija i destinacija kulture / Vinka Cetinski, Violeta ugar, Marko Peri. -
- 96605 - Uvod u meunarodne organizacije / Lidija ehuli Vukadinovi. -
- 48115 - Management turistike organizacije i destinacije / Dragan Maga. -
- 60736 - Turistike agencije : poslovanje i menadment / Ante Duli. -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

Natrag