Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 2094

PITANJE: Operativni i financijski leasing (najam) s aspekta banke (najmodavca)
Odgovor
Iz kataloga
- 56971 - Leasing u praksi / [autori Kristijan Cinotti...[et al.]. -
- 79062 - Raunovodstvo dugotrajne materijalne imovine : prema HSFI/MSFI i novi raunovodstveni postupci / Vinko Belak. -
- 79582 - Leasing opreme / Miodrag Korica. -
- 55344 - Trgovako pravo - ugovori / Vilim Gorenc. -
- 49698 - Meunarodno poslovanje / Boo Mati. -
- 69029 - Osiguranje u praksi : odabrani radovi / Berislav Matijevi. -
- 97432 - Osnove financijskog menedmenta / James C. Van Horne, John M. Wachowicz ; [preveli Jasminka Vlai...[et al.]. -
- 59565 - Vrijednosni papiri / Silvije Orsag. -
- 89366 - Tajne uspjenog poslovanja : vodi za srednja i mala poduzea / Ana Vrboi, Danijela Princi Grgat. -
- 39544 - Meunarodna pedicija : osnovni i specijalni poslovi, pediterovo pravo, Incoterms 90, R.A.F.T.D. / Ratko Zelenika. -
- 92323 - Financijsko raunovodstvo : izabrane teme / Danimir Gulin, Hrvoje Perevi. -
- 79980 - Bankarsko poslovanje / Miroslav Gregurek, Neven Vidakovi. - - Str. 285-299
Web stranice i Web baze podataka
- https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=220159
- https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=267255
- https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=262532
- https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=113182
- https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=251045

Natrag