Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 520

PITANJE: Uvjeti IFC-a u financiranju privatnih poduzea
Odgovor
Iz kataloga
- 13452 - Hrvatska i meunarodne financijske institucije : svjetska pravila usmjeravanja razvoja / grupa autora. -
- 36533 - Rjenik bankarstva i financija / urednici Vlado Leko ... [et al.] ; struni konzultanti Marijan Hanekovi ... [et al.]. -
- 31015 - Hrvatska enciklopedija / [glavni urednik Dalibor Brozovi]. -
- 40016 - Management i poduzetnitvo : 1000 programa ulaganja za mala i srednje poduzea / glavni urednik Ivo Vaji. -
- 71493 - Meunarodna ekonomija / Mato Grgi, Vlatka Bilas. -
- 9521 - ABC Europske unije : (leksikon temeljnih pojmova) / Vlatko Mileta. -
- 73350 - Financijske institucije i trite kapitala / Marina Klamer alopa, Marijan Cingula. -
- 6403 - Meunarodni monetarni i platni odnosi / Vladimir Glii. -
asopisi
- 54514 - Ekonomski pregled / [glavni i odgovorni urednik Dragomir Vojni]. -

Natrag