Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 827

PITANJE: Steaj
Odgovor
Iz kataloga
- 63756 - Pravni razlozi steaja trgovakih drutava u Hrvatskoj i nekim tranzicijskim zemljama / Nedjeljko Bosanac, Viktor Pali. -
- 58910 - Trgovako pravo : pravo drutava, osnove imovinskog i obveznog prava, ugovori, steajno pravo i likvidacija / Gordana Bri. -
- 43510 - Pravne posljedice otvaranja steajnoga postupka / Mihajlo Dika. -
- 79215 - Poduzetnitvo / Robert D. Hisrich, Michael P. Peters, Dean A. Shepherd ; prevoditelji Jelena Debeljak, Ivan Spaji. -
- 63689 - Novi Steajni zakon : (redakcijski proieni tekst) : sa sudskom praksom i praktinim primjerima / priredio Ivan Novotni. -
- 76667 - Osnove trgovakog prava / autori Jelena uveljak... [et al.] ; uredila Ljerka Mintas Hodak. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://www.sudacka-mreza.hr/web-stecaj.aspx?G1=&G2=osnovno-ste%C4%8Daj

Natrag