Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 852

PITANJE: Monetarna politika u vrijeme krize (osvrt na Hrvatsku)
Odgovor
Iz kataloga
- 77545 - Kriza i ekonomska politika : politika i ekonomija razvoja Hrvatske / uredio Dubravko Radoevi. -
- 62663 - Makroekonomija / Mate Babi. -
- 39890 - Makroekonomija / ula Borozan. -
- 60824 - Od dezinflacije u zaduenost : hrvatska privreda 1994.-2004. / Mate Babi. -
- 81978 - Gospodarstvo Hrvatske / Vladimir avrak... [et al.] ; urednik i redaktor Vladimir avrak. -
- 49205 - Hrvatski gospodarski razvoj / Ivo Drui...[et al.] ; urednik i redaktor Ivo Drui. -
- 80501 - Ekonomika i politika Europske unije / Vinko Kandija, Igor Cvei. -
- 77540 - Monetarna politika / Ivan Lovrinovi, Marijana Ivanov. -
- 56953 - Monetarna politika / Ivo Periin, Antun okman, Ivan Lovrinovi. -
- 84353 - Uvod u financije / Nika Nikoli, Mario Peari. -
- 44573 - Euro : europska monetarna unija i Hrvatska / uredio Boris Vuji. -

Natrag