Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 1145

PITANJE: Ekoloki osvijeteni proizvoai i potroai
Odgovor
Iz kataloga
- 85959 - Okoli i odrivi razvoj = Enviroment and sustainable development / Nevenko Herceg ; [prijevod na engleski Diana Gran Kalac, Snjeana ekoranja]. -
- 66473 - Suvremena organizacija i menadment u globalizacijskim procesima / Desimir Bokovi, Mladen Vukevi. -
- 78672 - Logistiki menadment u turizmu / Edna Mrnjavac. -
- 56697 - Neodrivost odrivog razvoja : energetski sustavi u globalizaciji i slobodnom tritu / Boo Udovii. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://www.google.hr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fhrcak.srce.hr%2F53122&ei=MqBtVYCiLab8ywORwYOYCg&usg=AFQjCNGnqvGyxAuk-0LlYHkZom2b9W8_Qw&bvm=bv.94455598,d.bGQ

Natrag