Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 734

PITANJE: Poslovna etika u zdravstvu
Odgovor
Iz kataloga
- 80768 - Poslovno voenje / Marin Buble. -
- 34783 - Poslovna etika / Borna Bebek, Antun Kolumbi. -
- 67188 - Poslovna komunikacija / Renata Fox. -
- 72072 - Suvremeni menadment : vjetine, sustavi i izazovi / Fikreta Bahtijarevi-iber, Pere Sikavica, Nina Poloki Voki. -
- 71435 - Moderni menadment / Samuel C. Certo, S. Trevis Certo ; [prevoditeljica Kristina Kruhak]. -
- 78882 - Poduzetnitvo u meunarodnoj ekonomiji / Mato Grgi, Vlatka Bilas, Sanja Franc. -
- 68029 - Poslovna etika i duhovnost : zbornik radova meunarodnog simpozija odranog u Zagrebu 12. studenoga 2005. / uredio Ivan Koprek. -
- 84519 - Odrivo poslovanje : koncepti, upravljanje, komunikacija / Majda Tafra-Vlahovi. -
- 65010 - Uvod u poslovnu etiku i korporacijsku drutvenu odgovornost / Kristijan Krka. -
- 82869 - Poslovna etika i multikultura / Vidoje Vuji, Marija Ivani, Bruno Boji. -

Natrag