Poetna - 3. Drutvene znanosti - gospodarstvo. ekonomske znanosti


33 - gospodarstvo. ekonomske znanosti
33 - Dravni monopol   /  Odgovor
33 - Prirodni monopol   /  Odgovor
33 - Ekonomski rast : definicija, pojam, izvori   /  Odgovor
33 - Teorijski osvrt na aktivne i pasivne mjere suzbijanja nezaposlenosti i na odljev mozgova   /  Odgovor
33 - Nezaposlenost i razvijenost trita rada u Hrvatskoj i EU   /  Odgovor
33 - Teorija igara (teorija odluivanja)   /  Odgovor
33 - Funkcija potronje u Hrvatskoj i Slovakoj   /  Odgovor
33 - Agrokor kao monopson   /  Odgovor
330 - Dinamika rasta BDP-a u RH od 1990 do danas   /  Odgovor
330 - Makroekonomski uinci cijene nafte na BDP i razinu cijena   /  Odgovor
330 - Dinamika rasta BDP-a EU s osvrtom na Hrvatsku   /  Odgovor
330 - Dinamika rasta BDP-a EU s osvrtom na Hrvatsku   /  Odgovor
330 - Uloga kapitala u teoriji Karla Marxa   /  Odgovor
330 - Uloga kapitala u teoriji Karla Marxa   /  Odgovor
330 - to je nezaposlenost? Kako se mjeri? Analiza nezaposlenih osoba u BB-u   /  Odgovor
330 - Modeliranje funkcije zaposlenosti u Hrvatskoj i Poljskoj   /  Odgovor
330 - Modeliranje funkcije zaposlenosti u Hrvatskoj i Poljskoj   /  Odgovor
330 - Uloga kapitala u teoriji Adama Smitha   /  Odgovor
330 - Usporedba D. Smitha i Keynesa   /  Odgovor
330 - Monetarna politika u vrijeme krize (osvrt na Hrvatsku)   /  Odgovor
330 - Klasina ekonomska misao   /  Odgovor
330 - Utjecaj monetarizma na ekonomsku misao u RH   /  Odgovor
330 - Ekonomska misao - stari RIm i Atena   /  Odgovor
330 - Ekonomska misao - stari RIm i Atena   /  Odgovor
330 - Dravni intervencionizam: neoliberalna teorija- primjer zemalja   /  Odgovor
330.1 - Oligopol: nesporazumni i sporazumni   /  Odgovor
330.1 - Pojam i obiljeja oligopola : osvrt na trite automobila u EU i Hrvatskoj   /  Odgovor
330.1 - Teorie o nezaposlenosti - klasine ekonomske teorije   /  Odgovor
330.1 - Makroekonomska ravnotea i oblici makroekonomskih ravnotea u RH   /  Odgovor
330.34 - Obrazovanje i ekonomski razvoj   /  Odgovor
330.34 - Ekonomski rast - hrvatska (ne)stvarnost   /  Odgovor
330.34 - Energenti kao initelji ekonomskog rasta   /  Odgovor
330; 65 - Uloga HNB u provoenju i reguliranju monetarne politike   /  Odgovor
331 - Nezaposlenost i razvijenost trita rada u Hrvatskoj i EU   /  Odgovor
331 - Fleksibilno radno vrijeme   /  Odgovor
331 - Diskriminacija ena na tritu rada   /  Odgovor
331.1 - Radno vrijeme i efikasnost   /  Odgovor
331.1 - Utjecaj efekta obeshrabrenog radnika na trite rada u Republici Hrvatskoj   /  Odgovor
331.2 - Nagraivanje- napredovanje dravnih slubenika   /  Odgovor
331.5 - Reforma pasivnih mjera (naknada za nezaposlene) tijekom gospodarske krize   /  Odgovor
331.5 - Nezaposlenost i politika suzbijanja nezaposlenosti   /  Odgovor
331.5 - Sloboda kretanja radnika u Europskoj Uniji   /  Odgovor
331.5 - Problem nezaposlenosti mladih   /  Odgovor
331.5 - Nezaposlenost i razvijenost trita rada u RH i EU   /  Odgovor
331.5 - Nezaposlenost i razvijenost trita rada u RH i EU   /  Odgovor
331.5 - Politika trita rada u RH   /  Odgovor
331.5 - Nezaposlenost u RH od osamostaljenja do danas   /  Odgovor
331.5 - Nezaposlenost ( cjeloivotno uenje, zaposlenje u budunosti )   /  Odgovor
331.5 - Poloaj radnika i zarade na tritu rada prema stunju obrazovanja   /  Odgovor
331.5 - Nezaposlenost i problem nezaposlenosti mladih u RH   /  Odgovor
334 - Strateki savezi   /  Odgovor
336 - Europska centralna (sredinja) banka   /  Odgovor
336 - Europska centralna (sredinja) banka   /  Odgovor
336 - Mjenica   /  Odgovor
336 - Lakoa pristupa kreditu   /  Odgovor
336 - Lakoa pristupa kreditu   /  Odgovor
336 - Meunarodne financijske krize i zaduenost   /  Odgovor
336 - tedionice i tedno-kreditne zadruge   /  Odgovor
336 - Financijsko trite i porezna politika u RH   /  Odgovor
336 - Likvidnost monetarnog sustava RH   /  Odgovor
336 - Poduzetniki menadment; troak kapitala u EU   /  Odgovor
336 - Ciljevi monetarne politike   /  Odgovor
336 - Novac u Republici Hrvatskoj   /  Odgovor
336 - Novac u Republici Hrvatskoj   /  Odgovor
336 - Financijsko izravnanje   /  Odgovor
336 - Meunarodna zajednika ulaganja u RH i svijetu   /  Odgovor
336 - Platni promet u RH   /  Odgovor
336 - Ekonomski uinci javnog duga na primjeru RH, Slovenije i BiH   /  Odgovor
336 - Trite novca u Republici Hrvatskoj   /  Odgovor
336 - Trite novca u RH ( s osvrtom na trite novca ZG 2007 - 2012)   /  Odgovor
336 - Razvoj mirovinskih fondova u Hrvatskoj   /  Odgovor
336 - Razvoj mirovinskih fondova u Hrvatskoj   /  Odgovor
336 - Instrumenti i mjere monetarne politike FED-a u uvjedima globalne recesije   /  Odgovor
336 - Neprilike u dioniarstvu   /  Odgovor
336 - Neprilike u dioniarstvu   /  Odgovor
336 - Uvjeti IFC-a u financiranju privatnih poduzea   /  Odgovor
336 - Uvjeti IFC-a u financiranju privatnih poduzea   /  Odgovor
336 - Razvojna funkcija javnih financija RH   /  Odgovor
336 - Razvojna funkcija javnih financija RH   /  Odgovor
336 - to oporezivati? Dohodak, imovinu ili potronju?   /  Odgovor
336 - Porezni poticaji za investicije - porezni praznik   /  Odgovor
336 - Upravljanje kreditnim rizikom   /  Odgovor
336 - Porezni poticaji na investicije u EU i Hrvatskoj   /  Odgovor
336 - Razdioba ovlasti meu razinama javne vlasti   /  Odgovor
336 - Izdavanje dionica   /  Odgovor
336 - Poslovni aneli ( business angels)   /  Odgovor
336 - Obveza poreza na dodanu vrijednost   /  Odgovor
336 - Europska centralna banka   /  Odgovor
336 - Uloga Hrvatske narodne banke nakon ulaska u EU   /  Odgovor
336 - Kratkorono financiranje poduzea   /  Odgovor
336 - Postupak osnivanja obrta   /  Odgovor
336 - tednja, investicije i ekonomski rast   /  Odgovor
336 - Financiraranje malih i srednih poduzea   /  Odgovor
336 - Sudionici trita kapitala(s naglaskom na institucije trita kapitala u RH)   /  Odgovor
336 - Pojam i funkcije institucionalnih investitiora   /  Odgovor
336 - Financijski sustav u RH: s naglaskom na meupozitne financijske institucije   /  Odgovor
336 - Euroizacija u RH   /  Odgovor
336 - Razvoj novca   /  Odgovor
336 - Frankfurtska burza   /  Odgovor
336 - OTC trite - sekundarno trite dionica (preko pulta - Over the Counter)   /  Odgovor
336 - Graanska kriza -uzroci i posljedice   /  Odgovor
336 - Prednosti i nedostaci uvoenja eura: implikacije za Hrvatsku   /  Odgovor
336 - Financijske institucije   /  Odgovor
336 - Brodogradilita (gospodarstvo Hrvatske)   /  Odgovor
336 - Stabilizacijska funkcija javnih financija u RH   /  Odgovor
336 - Stabilizacijska funkcija javnih financija u RH   /  Odgovor
336 - Poslovanje robnih burzi na internetu   /  Odgovor
336 - Temeljne gospodarske slobode u Europskoj Uniji   /  Odgovor
336 - Instrumenti platnog prometa s inozemstvom   /  Odgovor
336 - Kratkorona zaduivanja (pozajnica, kredit)   /  Odgovor
336 - Uloga meunarodnih institucija u (ne)rjeavanju globalne krize   /  Odgovor
336 - Duniki vrijednosni papiri   /  Odgovor
336 - Isplativost ulaganja u projekt   /  Odgovor
336 - Neformalni akteri u poreznoj i poljoprivrednoj politici   /  Odgovor
336 - Krediti graanima   /  Odgovor
336 - Burzovni krahovi   /  Odgovor
336 - aNALIZA TROKOVA PODUZEA   /  Odgovor
336 - ANALIZA TROKOVA PODUZEA   /  Odgovor
336 - Keynes-velika depresija(recept za rjeavanje)   /  Odgovor
336 - Uloga Europske banke za obnovu i razvoj za hrvatska poduzea   /  Odgovor
336 - Monetarni ustroj Republike Hrvatske   /  Odgovor
336 - Struktura kapitala   /  Odgovor
336 - Inozemni dug RH   /  Odgovor
336 - Burzovni krahovi   /  Odgovor
336 - Oporezivanje multinacionalnilh kompanija   /  Odgovor
336 - Preuzimanje Splitkse banke od strane OTP grupe   /  Odgovor
336 - Mogunosti kreditiranja fizikih osoba   /  Odgovor
336 - Upravljanje rizicimau bankama uz primjer   /  Odgovor
336 - Ponuda novca i ekonomski rast   /  Odgovor
336 - Ponuda novca i ekonomski rast   /  Odgovor
336 - Kriza u bankarskom poslovanju   /  Odgovor
336 - Porezni sustav Japana   /  Odgovor
336 - Uvoenje Eura u Hrvatsku (i openito o valutama u Republici Hrvatskoj)   /  Odgovor
336 - HNB i bankarski sustav   /  Odgovor
336 - Burzovni krahovi   /  Odgovor
336 - Isplativost ulaganja u novu opremu u poliklinici   /  Odgovor
336 - Kriza u bankarskom poslovanju   /  Odgovor
336 - Javni dug ( Hrvatska, svijet )   /  Odgovor
336 - Sustav osiguranja depozita u EU   /  Odgovor
336, 339 - Euro i trita kapitala u EU   /  Odgovor
336; 657 - Financijska izvjea poslovnih jedinica lokalne samouprave   /  Odgovor
338 - Koncept marketinkog miksa na primjeru poduzea Jamnica   /  Odgovor
338 - Gospodarsko iskoritavanje Jadranskog mora (dopuna diplomskom radu)   /  Odgovor
338 - Istraivanje ruralnog turizma BB   /  Odgovor
338 - Plan razvoja turizma grada Bjelovara   /  Odgovor
338 - Poslovne zone grada Bjelovara   /  Odgovor
338 - Analiza specifinosti i uspjenosti turistikih klastera BB   /  Odgovor
338 - Analiza specifinosti i uspjenosti turistikih klastera BB   /  Odgovor
338 - Akumulacija kapitala i tehnoloki napredak kao izvor rasta hrvatskog domaeg proizvoda   /  Odgovor
338 - Usporedba farmaceutske industrije Hrvatske i vicarske   /  Odgovor
338 - Gospodarska kriza: ansa za novi poetak   /  Odgovor
338 - Upravljanje prirodnim resursima u turizmu   /  Odgovor
338 - Stvaranje i razvoj unutarnjeg europskog trita   /  Odgovor
338 - Odrivi razvoj ruralnih podruja   /  Odgovor
338 - Trgovinska razmjena robe i usluga u RH   /  Odgovor
338 - Gospodarska tranzicija Republike Hrvatske   /  Odgovor
338 - Konkurentnost - imperativ za opstanak   /  Odgovor
338 - Gospodarska kriza u Hrvatskoj i svijetu   /  Odgovor
338 - Zeleni BDP   /  Odgovor
338(091) - Njemako gospodarstvo poslije drugog svjetskog rata   /  Odgovor
338(497.5) - Monetarna politika u Hrvatskoj - povijesni osvrt na monetarna dogaanja   /  Odgovor
338(497.5) - Gospodarska struktura Primorsko-goranske upanije   /  Odgovor
338(497.5) - Gospodarski poloaj Republike Hrvatske kao nove lanice EU   /  Odgovor
338(497.5) - Tehnologija kao initelj ekonomskog rasta u Republici Hrvatskoj   /  Odgovor
338(497.5) - Lokalni i ekonomski razvoj BB-a   /  Odgovor
338(497.5) - Utjecaj prometnog sustava na lokaciju ekonomskih aktivnosti u BB-u   /  Odgovor
338(497.5) - Bjelovarska svilana   /  Odgovor
338(497.5) - Nezaposlenost u RH od 2007. - 2016. godine ( razlike po dobi, spolu, razini obrazovanja )   /  Odgovor
338(497.5), 330.1 - Akumulacija kapitala i tehnoloki napredak kao izvori rasta hrvatskog domaeg proizvoda   /  Odgovor
338.2 - Zajednika poljoprivredna politika EU   /  Odgovor
338.2(497.5) - Privatizacija u Republici Hrvatskoj i njezini uinci   /  Odgovor
338.48 - Strategija turistike politike   /  Odgovor
338.48 - Ponaanje turistikih potroaa   /  Odgovor
338.48 - Turistiki aranman kao proizvod putnike agencije   /  Odgovor
338.48 - Analiza turistikog proizvoda Perua i utjecaj drevne civilizacije Inka na njegovu atraktivnost   /  Odgovor
338.48 - Odrivost kulturnog turizma grada Bjelovara   /  Odgovor
338.48 - Utjecaj turizma na okoli   /  Odgovor
338.48 - Utjecaj turizma na okoli   /  Odgovor
338.48 - Stanje agroturizma u Bjelovarsko-bilogorskoj upaniji   /  Odgovor
338.48 - Upravljanje okoliem i prirodnim resursima   /  Odgovor
338.48 - Mega manifestacije u sklopu urbanog turizma   /  Odgovor
338.48 - Europska unija i odrivi razvoj s obzirom na Hrvatsku   /  Odgovor
338.48 - Narodne igre i obiaji (ruralni turizam)   /  Odgovor
338.48 - Konjiki turizam u Republici Hrvatskoj   /  Odgovor
338.48 - Razvoj termi Sv. Martin na Muri   /  Odgovor
338.48 - razvoj agroturizma na podruju BB   /  Odgovor
338.48 - Azurna obala kao turistiki proizvod   /  Odgovor
338.48 - Strukovne turistike organizacije u svijetu za kulturni turizam   /  Odgovor
338.48 - Mogunost razvoja turistike destinacije Velikog Grevca na nasljeu Mate Lovraka   /  Odgovor
338.48 - Agroturizam u Hrvatskoj i Europi   /  Odgovor
338.48 - Zimski turizam u Europi   /  Odgovor
338.48 - Krstarenje kao oblik turistike ponude   /  Odgovor
338.48 - Adrenalinski turizam   /  Odgovor
338.48 - Inovativnost i kreativnost u turizmu, ekonomija doivljaja   /  Odgovor
338.48 - Zdravstveni turizam s naglaskom na wellness   /  Odgovor
338.48 - Novi trendovi turistike ponude i potranje - primjer Samobor   /  Odgovor
338.48 - Gastronomija i enologija Istarske upanije   /  Odgovor
338.48 - Analiza kongresne djelatnosti u RH   /  Odgovor
338.48 - Uloga turistikih sajmova u poslovnom marketingu turizma   /  Odgovor
338.48 - Analiza sportsko turistike ponude grada Bjelovara   /  Odgovor
338.48 - Inovativnost i kreativnost u turizmu   /  Odgovor
338.48 - Upravljanje ljudskim resursima u turistikom sektoru   /  Odgovor
338.48 - Prometna i turistika infrastruktura RH za turiste s posebnim potrebama   /  Odgovor
338.48 - Turistika ponuda BB   /  Odgovor
338.48(091) - Povijest zdravstvenog turizma   /  Odgovor
339 - Kina - nova gospodarska velesila   /  Odgovor
339 - Utjecaj globalizacije na Europsku Uniju   /  Odgovor
339 - Uvozni i izvozni poslovi   /  Odgovor
339 - Zatita potroaa   /  Odgovor
339 - Zatita potroaa   /  Odgovor
339 - Zatita potroaa u RH   /  Odgovor
339 - Nove zemlje lanice EU i njihova konkurentnost u meunarodnoj razmjeni   /  Odgovor
339 - Marketinko okruenje: makro i mikro okruenje poduzea   /  Odgovor
339 - Maloprodaja   /  Odgovor
339 - Vanjskotrgovinska razmjena BB-a   /  Odgovor
339 - Zatita potroaa u RH   /  Odgovor
339 - Organizacijska prilagodba poduzea otvorenom tritu, mogunosti prekograninog outsourcinga   /  Odgovor
339 - Trgovina - samostalna gospodarska djelatnost   /  Odgovor
339 - Problematini kupci i pogreke u odnosu s kupcima   /  Odgovor
339 - Mogunosti i izvori financiranja iz europskih fondova za hrvatske poduzetnike   /  Odgovor
339 - Konzumerizam   /  Odgovor
339 - Sloboda kretanja ljudi, robe i kapitala u Europskoj Uniji   /  Odgovor
339 - Iskoritenost sredstava EU fondova u Hrvatskoj po regijama   /  Odgovor
339 - Regionalni trgovinski sporazumi i WTO   /  Odgovor
339 - Specifinosti istraivanja trita usluga   /  Odgovor
339 - Poljoprivredna politika EU. Da li je Hrvatska povukla dovoljno sredstava iz EU fondova?   /  Odgovor
339 - Poljoprivredna politika Europske Unije   /  Odgovor
339 - Komparativna analiza projekata EU fondova   /  Odgovor
339 - Industrija i pomorski promet Kine   /  Odgovor
339 - Agenda Europa 2020 i Europa 2030   /  Odgovor
339 - Uloga uvoza i izvoza roba u platnoj bilanci RH od 2000.-2015.   /  Odgovor
339 - Utjecaj globalizacije na investicije ( ulaganja )   /  Odgovor
339 - Ruralni turizam i EU fondovi   /  Odgovor
339 - Pojavljivanje u medijima i percepcija potroaa ili pozicioniranost proizvoda   /  Odgovor
339 - Ugovori o slobodnoj trgovini   /  Odgovor
339 - Incoterms ugovori u meunarodnom poslovanju   /  Odgovor
339 - Izazovi ekoloke poljoprivrede nakon ulaska u EU   /  Odgovor
339 - Operativni i financijski leasing (najam) s aspekta banke (najmodavca)   /  Odgovor
339 - Raskid ugovora o leasingu   /  Odgovor
339(091) - Povijesni razvoj trgovine   /  Odgovor
339, 327, 336 - Fiskalna politika Europske unije   /  Odgovor
339, 338(497.5) - Trgovina u RH   /  Odgovor
657 ; 339 - Raunovodstveni informacijski sustav u funkciji upravljanja zaliha u trgovini na malo   /  Odgovor