Miro Juretić

Miro Juretić
Rođen: 08.01.1919.
(Split, HRV)
Umro: 13.10.2000.
Mjesto djelovanja:medicina
Opis:Pedijatar
Jezik:hrv
Izvor:Hrvatski biografski leksikon

JURETIĆ, Miro, pedijatar (Split, 8. I. 1919 — Split, 13. X. 2000).
Klasičnu gimnaziju završio 1937. u Splitu, diplomirao 1942. i doktorirao 1960. na Medicinskom fakultetu u Zagrebu tezom Exanthema subitum (Roseola infantum).
Radi 1943–44. u Domobranskoj bolnici u Splitu, potom do 1948. u garnizonima JA u Šidu, Kopru, Vrhniki i na Visu.
Specijalizaciju iz pedijatrije, započetu u zagrebačkoj Dječjoj bolnici 1942, završio na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu 1950. te postao voditeljem Kabineta za dječje bolesti Glavne mornaričke bolnice u Splitu.
God. 1960. na vlastiti je zahtjev demobiliziran u činu sanitetskoga potpukovnika te počinje raditi u Dječjem odjelu splitske Opće bolnice i vodi ga 1961–65.
Habilitirao se za docenta Medicinskoga fakulteta u Rijeci 1965. i do umirovljenja 1981. bio predstojnik tamošnje Klinike za dječje bolesti.
Ondje je 1971. izabran za izvanrednoga, a 1976. za redovitoga profesora.
Usavršivao se u Poljskoj, Čehoslovačkoj i Kanadi.
U Splitu je proširio Dječji odjel i formirao prve subspecijalističke odsjeke te pri odjelu osnovao školu za bolesnu djecu, sudjelovao u projektiranju nove Glavne mornaričke bolnice, u dovršivanju Opće bolnice te u pripremanju budućega studija medicine, a u Rijeci reorganizirao Kliniku dopunivši je novim službama te osnovao i vodio genetsko savjetovalište.
Na Medicinskom je fakultetu reformirao nastavu iz pedijatrije i sa suradnicima objavio tridesetak skripata.
God. 1983. utemeljio je i do 1991. vodio Proljetnu pedijatrijsku školu u Splitu.
Glavno područje njegova djelovanja bila je organizacija zdravstvene zaštite djece spajanjem socijalne i kliničke pedijatrije, pedijatrijska epidemiologija, dječje infektivne bolesti i vakcinacija, preventivna pedijatrija te genetika.
Napose je proučavao herpetične infekcije i šestu bolest, a bavio se i poviješću pedijatrije.
Radove je objavljivao u časopisima i zbornicima Vojnosanitetski pregled (Beograd 1948, 1950, 1952), edicinski glasnik (1955, 1958), Liječnički vjesnik (1957, 1960–66, 1970, 1973, 1977, 1979–80, 1988), Jugoslavenska pedijatrija (1959–60, 1967, 1970, 1981–82, 1988), Helvetica paediatrica acta (Basel 1960, 1963, 1966), Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu (1960), Arhiv za zaštitu majke i djeteta (1966, 1970–71, 1974, 1976, 1979–80), Praxis (Bern 1966), Archives de l’Union médicale balkanique (Bukurešt 1967), Medicina (1967–70, 1972, 1984), Vox sanguinis (Basel 1968), Medica Jadertina (1970–71), Prospettive in pediatria (Milano 1972), Minerva pediatrica (Torino 1975–76), Rivista italiana di pediatria (Genova 1978), Acta medicorum (1980), Zbornici Proljetne pedijatrijske škole u Splitu (1983–88), Acta historica medicinae, stomatologiae, pharmaciae, veterinae (Beograd 1988), Medicinski anali (1992), Paediatria Croatica (1993–94), Fluminensia (1994) i Zaslužni splitski liječnici u prošlosti od 1946. do 1975. godine (Split 1999).
Suautor je sveučilišnih udžbenika Kazuistički testovi iz pedijatrije (Zagreb 1986), Klinička pedijatrija (Beograd—Zagreb 1987, 19882, Beograd 19923 prerađeno i dopunjeno) i Pedijatrija za više medicinske sestre (Split 1995) te leksikona Tko je tko u jugoslavenskoj pedijatriji, 1–2 (Split 1986–87).
Organizirao više stručnih i znanstvenih pedijatrijskih skupova te izložba o velikanima hrvatske pedijatrije.
Bio je predsjednik riječke podružnice Zbora liječnika Hrvatske.
Dobitnik Nagrade grada Rijeke 1981.

DJELA: Zdravstvena zaštita djeteta (suautor). Split 1963.
— Normativi dječje dobi. Split 1964.
— Primarna herpetična infekcija. Rijeka 1970.
— Herpetic Infections of Man (suautor). New Hampshire 1980.
— Vakcinacije u dječjoj dobi. Rijeka—Zagreb (1981).

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Miro Juretić

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Benigna limforetikuloza ili bolest mačjeg ogreba
Godina: 1957. Broj: 3-04 str. 147 -151
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Prilog epidemiologije primarne herpetične infekcije
Godina: 1960. Broj: 5 str. 383 -393
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Crura vara hereditaria
Godina: 1962. Broj: 6 str. 565 -573
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Erythema exsudativum multiforme maius
Godina: 1964. Broj: 8 str. 911 -927
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Syndroma Cornelia de Lange
Godina: 1973. Broj: 9 str. 505 -508
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Neki problemi i ciljevi zdravstvene zaštite djece u našoj zemlji
Godina: 1979. Broj: 12 str. 723 -724
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.