Digitalizirana građa - Eduard Kurschner

KUERSCHNER, Eduard Elektrika na selu / napisao Eduard Kurschner. -
Zagreb : Izdanje Hrv.knjiž.društva sv. Jeronima, 1925.. -