Pojam: 646
Napredno
3

VOGUE knitting
New York : Sixth and Spring Books, 2004. -
(Vogue knitting on the go!)
646 VOGUE kni