Autor: Boney M
1

Zagreb : Jugoton, 1979. -
78 BONEY ocea
2

Zagreb : Jugoton, 1977. -
78 BONEY take
3

Zagreb : Jugoton, 1977. -
78 BONEY love
DISCO power
[s. l.] ; Arcade , 1980. -
78 RAZNI disc
5

WHITE chrismas
[s. l.] ; Ariola Express , 1991. -
78 RAZNI whitc
6

[S.l.] : SONY, 2008. -
78 BONEY 1se