Banner
Point d.o.o.
select distinct knjiga.sifra, knjiga.nivo, knjiga.id_, knjiga.signatura, knjiga.redalica as redalica, knjiga.skupina1 as skupina1, knjiga.skupina2, knjiga.skupina4 as skupina4, knjiga.skupina5 as skupina5, knjiga.skupina6 as skupina6, knjiga.skupina7, knjiga.skup7_n, knjiga.udk, knjiga.lokacija, knjiga.autors, knjiga.gradja, knjiga.isbn_br, knjiga.lektira, knjiga.novinas, knjiga.zanrk, knjiga.opdat, knjiga.optim, knjiga.sig_1, knjiga.pr_sifra, STUFF((SELECT top 1 ','+ invbroj.invent_br + '#' + invbroj.lokacija + '#' + invbroj.flagg + '#' + invbroj.gdje FROM m1.dbo.invbroj WITH(INDEX(sifraid)) WHERE invbroj.sifra=knjiga.sifra and invbroj.id_=knjiga.id_ and invbroj.otpis_d='1900-01-01 00:00:00.000' order by invbroj.gdje asc FOR XML PATH('')) , 1 , 1 , '' ) as invo, (select top 1 kko.skupina1 from m1.dbo.knjiga as kko WITH(INDEX(sifraid)) where kko.sifra=knjiga.sifra and kko.id_=knjiga.id_ and kko.nivo='') as skupo1, COUNT(1) OVER() as TotalCount from m1.dbo.knjiga WITH(INDEX(nsearch)) left join m1.dbo.knjigaz WITH(INDEX(nsearch)) on knjigaz.sifra=knjiga.sifra and knjigaz.id_=knjiga.id_ and knjigaz.nivo=knjiga.nivo and (( knjigaz.naziv like '%NOVAK,%') and ( knjigaz.naziv like '%Giam%') and ( knjigaz.naziv like '%Battista%')) where knjiga.id_=1 and (exists(select top 1 invbroj.sifra from m1.dbo.invbroj WITH(INDEX(nsearch)) where invbroj.sifra=knjiga.sifra and invbroj.id_=knjiga.id_ and invbroj.otpis_d<='1900-01-01 00:00:00.000' and invbroj.lokacija='Z' ) ) and knjiga.gradja<>'EGZ' and ( (( knjiga.redalica like '%NOVAK,%' or knjiga.uput_1 like '%NOVAK,%' or knjiga.uput_2 like '%NOVAK,%' or knjiga.uput_3 like '%NOVAK,%' or knjiga.autors like '%NOVAK,%') and ( knjiga.redalica like '%Giam%' or knjiga.uput_1 like '%Giam%' or knjiga.uput_2 like '%Giam%' or knjiga.uput_3 like '%Giam%' ) and ( knjiga.redalica like '%Battista%' or knjiga.uput_1 like '%Battista%' or knjiga.uput_2 like '%Battista%' or knjiga.uput_3 like '%Battista%' )) or (knjigaz.sifra is not null) or (knjiga.sifra in (select distinct ser00.sifra from m1.dbo.ser00 WITH(INDEX(nsearch)) where ser00.id_=knjiga.id_ and (( ser00.SREDALICA like '%NOVAK,%' or ser00.SSKUPINA1 like '%NOVAK,%' or ser00.sskupina7 like '%NOVAK,%' or ser00.sudk like '%NOVAK,%' or ser00.suput_1 like '%NOVAK,%' or ser00.suput_2 like '%NOVAK,%') and ( ser00.SREDALICA like '%Giam%' or ser00.SSKUPINA1 like '%Giam%' or ser00.sskupina7 like '%Giam%' or ser00.sudk like '%Giam%' or ser00.suput_1 like '%Giam%' or ser00.suput_2 like '%Giam%') and ( ser00.SREDALICA like '%Battista%' or ser00.SSKUPINA1 like '%Battista%' or ser00.sskupina7 like '%Battista%' or ser00.sudk like '%Battista%' or ser00.suput_1 like '%Battista%' or ser00.suput_2 like '%Battista%')))) or (knjiga.sifra in (select distinct acd00.sifra from m1.dbo.acd00 WITH(INDEX(nsearch)) where acd00.id_=knjiga.id_ and (( acd00.izvodj like '%NOVAK,%' or acd00.autor like '%NOVAK,%') and ( acd00.naziv like '%Giam%' or acd00.izvodj like '%Giam%' or acd00.autor like '%Giam%') and ( acd00.naziv like '%Battista%' or acd00.izvodj like '%Battista%' or acd00.autor like '%Battista%')))) ) group by knjiga.sifra, knjiga.id_, knjiga.nivo, knjiga.redalica , knjiga.skupina1 , knjiga.skupina2, knjiga.skupina4 , knjiga.skupina5 , knjiga.skupina6 , knjiga.skupina7, knjiga.skup7_n, knjiga.udk, knjiga.lokacija, knjiga.autors, knjiga.signatura, knjiga.gradja, knjiga.isbn_br, knjiga.lektira, knjiga.novinas, knjiga.zanrk, knjiga.opdat, knjiga.optim, knjiga.sig_1, knjiga.pr_sifra order by knjiga.novinas desc, knjiga.opdat desc, knjiga.optim desc OFFSET 0 ROWS FETCH NEXT 30 ROWS ONLY

Novak Giam Battista

nema rezultata
Nisu pronađeni rezultati pretraživanja
koji odgovaraju vašem upitu:

NOVAK, Giam Battista