Mayer Milutin
1

Zagreb : naklada dnevnika ˝Hrvatstvo˝, 1905. -
1870 MAYER pod