Akutagawa Ryunosuke
1

Koprivnica : areni duan, 2000. -
(Biblioteka Stranci u noi ; 02)
89-3 AKUTA ras