Banner
Biskupijska knjinica Varadin

Pretraživanje kataloga

Dobrodoli na stranice Digitalne knjinice

Slika

Svjetski dan srca


"Koristi srce" slogan je ovogodišnjeg Svjetskog dana srca koji se svake godine, u cijelom svijetu, obiljeava 29. rujna. Ovaj datum je vaan podsjetnik na problem bolesti srca kao jednog od vodeih uzronika smrti današnjice. U znak proslave Svjetskog dana srca, poduzmite korake prema ivotu sa zdravim srcem: potiite tjelesnu aktivnost i zdravu prehranu te zabranite pušenje kako biste sebi i svojoj obitelji smanjili rizik od bolesti srca i modanog udara. Danas imamo mogunost sprijeiti budui uinak tih bolesti omoguavajui ivot sa zdravim srcem od djetinjstva pa tijekom cijelog ivota.

clanak
BILJKE KOJE EKSPLODIRAJU
U svijetu postoje biljke koje su otporne na vatru, te u drutvu vatre uzrokuju prave male vatromete. Neke od njih moda ak i "borave" u vaem vrtu. U navedenom lanku saznajte o kojim se biljkama radi. Za vie informacija o jednoj od zapaljivih biljaka saznajte na ovom linku: http://en.wikipedia.org/wiki/Dictamnus video: http://youtu.be/c8yDWkwu5aI
Autor0000010000
SHUSAKU ENDO
Shusaku Endo (27.03.1923., Tokyo - 29.09.1996., Tokyo) jedan je od najznaajnijih pisaca japanske knjievnosti 20. stoljea i pripadnik takozvane Tree generacije, pisaca koji su se u Japanu javili neposredno nakon Drugoga svjetskog rata. Roen je u Tokiju 1923., a jo kao djeak s roditeljima seli u Manduriju (tada pod japanskom okupacijom). Za svoje knjievno djelo Endo je dobio mnotvo knjievnih nagrada, a nekoliko je puta bio nominiran i za Nobelovu nagradu za knjievnost, koju nikada nije dobio jer su pojedini lanovi odbora njegov roman Skandal (Scandal) iz 1986. smatrali pornografijom.
Autor0000000939
EMILE ZOLA
Emile Zola (02.04.1840.,Paris, Francuska 29.09.1902., Paris, Francuska), francuski knjievnik. Od sedme do dvanaeste godine pohaa kolu u internatu Notre-Dame, a zatim koled u Aixu gdje je prijateljevao s Paulom Czanneom. Dva je puta pao na maturi zbog francuskog jezika te su mu se rugali da je provincijalac koji ne umije estito govoriti francuski. Osamljen i bespomoan, jer mu majka vie nije mogla pomagati, stanovao je u bijednim uvjetima u mansardi nad Parizom i odluio ostvariti mladenaki san i postati knjievnik. Zapoljava se u izdavakoj knjiari Hachette da bi zaradio za ivot, ali se i pribliio knjievnim krugovima i ubrzo postaje voditelj odjela za reklamu. Godine 1898. upleten je u "aferu Dreyfus" izravno piui predsjedniku republike ("Optuujem !" - "J'accuse"), u kojem je traio reviziju procesa. U posljednjim godinama stvaranja sve se vie bavi drutvenom problematikom potiskujui u sebi romanopisca kako bi postao moralizator. Tada nastaju sljedei ciklusi: trilogija Tri grada (Trois Villes - Lourdes 1894., Rome 1896., Paris 1898.) i nedovrena tetrologija etiri evanelja - Plodnost, Rad, Istina i Pravda (Les Quatres Evangiles - Fcondit (1899.), Travail (1901.), Vrit (1903.),Justice (nedovreno). Tvorac je angairane knjievnosti i borbenog drutvenog novinarstva, a am je bio plodan i aktivan novinar, osobito do 1880. Pred kraj ivota proroki je najavio pobjedu narodnih masa i dolazak besklasnog drutva gdje e jedino mjerilo ljudske vrijednosti biti rad.
Hrvatsko glumite
asopis Hrvatskog drutva dramskih umjetnika. Atraktivan i impresivan prikaz stanja i zbivanja u hrvatskom glumitu od poetka izlaenja, s kraja devedesetih godina prolog stoljea.
Bobiev Vjesnik
Poeli smo obradu jo jednih industrijskih varadinskih novina. Ovaj put je to "Bobiev vjesnik" koji je izlazio u "uspjeno pretvorbeno ugaenoj" varadinskoj tvornici.
NOVELA FILM
Digitalizirali smo asopis iz pedesetih godina dvadesetog stoljea koji se bavio filmom i filmskom industrijom koji je pun zanimljivih informacija o filmovima, zvijezdama i dogaanjima oko filma.
FILMSKI VJESNIK
Digitalizirali smo nekoliko asopisa iz pedesetih godina vezanih uz kulturu i filmsku industriju. Meu njima je i Filmski vjesnik.
NARODNI LIST
Rane poslijeratne novine izdavane u Zagrebu od 1945. - 1950. Digitalizirali smo godin 1946. Trai se ostatak....
NOVA HRATSKA
Novine su izlazile u Zagrebu od 1941. - 1944. godine. Digitaliziramo 1943. godinu. Trae se i ostala godita kao i sponzori :)
ILUSTRIRANI VJESNIK
Novine su izlazile od 1945. do 1948. i bavile su se uglavnom "svjetovnim" sadrajima. Digitalizirali smo godinu 1946. Trai se ostatak. I sponzori, naravno :)
Nove varadinske novine
VIS-ov vjesnik
Nove stare varadinske novine u sustavu. Izlazile su u Varadinskoj industriji svile od 1964. - 1991. godine. Digitalizacija je u tijeku.....
SVIJET
** SVIJET ** asopis 1926-1938. Zahvaljujui Gradskoj knjinici "Metel Oegovi" iz Varadina dobili smo mogunost digitaliziranja asopis koji je izlazio od 1926 do 1938. godine. Bez previe politike prua lijep uvid u ivot i dogaanja tih godina. Kao i kod svih ostalih sadraja omogueno je fulltext pretraivanje i 3D pregled. Digitalizirati emo ga tempom kojim emo stii pored redovitog posla. Poeljni sponzori . Biti e bre gotovo :).
Varteksov vjesnik
Varteksov vjesnik 1968, 1969, 1970
Lijeniki vjesnik
U tijeku je digitalizacija jo 20 godita Lijenikog vjesnika (1980-1999)
Nove digitalizirane novine - Jednota
Jednota je jedini i jedinstven list u Hrvatskoj koji pripadnike eke manjine informira o djelatnosti Saveza eha u Republici Hrvatskoj, o djelovanju ekih kulturno-umjetnikih udruga, vijea i predstavnika eke manjine te kola s nastavom na ekom jeziku. Posebnu panju posveuje uzajamnim odnosima ekog i hrvatskog naroda te dviju zemalja.
KRATKE UPUTE ZA PRETRAIVANJE: Pretraga se vri unutar svih podataka (glavni zapis, kljune rijei, sadraj...). Odabirom vrste grae suujemo izbor ovisno o vrsti koju traimo. Tekst koji traimo moe biti dio rijei, cijela rije ili nekoliko kombinacija rijei odvojenih razmakom. Rezultat je jedno ili vie djela koja po sistemu 'like' (svi nazivi koji sadre niz upisanih znakova, a minimalno dva znaka) zadovoljavaju traeni uvjet upisan u bilo kojoj kombinaciji upita. Ukoliko umjesto razmaka upiemo znak za minus (-) rezultat nee sadravati rije koja slijedi ('not like'). Velika i mala slova tretiraju se jednako (Ant = ANT= ant = AnT). Radi lakeg pronalaenja poeljno je upisati dio naslova koji asocira na rije u naslovu koja je manje zastupljena u jezinom izraavanju. Nije potrebno pisati cijeli naslov djela nego jednu rije ili samo dio rijei. Klikom na DIGITAL LIBRARY otvoriti e vam se vrata digitalne knjinice koja sadri mnotvo naslova starih novina, knjiga i ostalih vrste grae te multimedije.