Banner
Point d.o.o.

Pretraživanje kataloga

Dobrodoli na stranice Digitalne knjinice

Slika

PRVA NEDJELJA DOŠAŠA


Adventski vijenac ine dva temeljna simbola - krug i svijee odnosno svijetlo. Krug ili prsten bez poetka i kraja shvaa se kao simbol vjenosti i vjernosti. Adventski vijenac tumai se kao znak Boje vjernosti zadanim obeanjima. Ponekad se adventski krug tumai kao krug zemaljski s etiri strane svijeta. Adventske svijee, izvorno crvene i bijele boje upuuju na Isusovu rtvu i pobjedu. Prema jednoj tradiciji, prva svijea nazvana je prorokova svijea.

clanak
Hemingway dobio Nobelovu nagradu za knjievnost
Ameriki knjievnik Ernest Hemingway dobio je na dananji dan Nobelovu nagradu za knjievnost 1954. godine, ali Hemingway nije mogao prisustvovati ceremoniji u vedskoj. Umjesto toga napisao je govor koji je proitao John Cabot, ameriki veleposlanik u vedskoj. Naime, u sijenju te godine Hemingway i Mary letjeli su u maloj Cessni iznad Afrike. Pilot Roy u zraku je pokuao izbjei jato ptica ali je zakaio o telefonsku icu. Avion je tada ozbiljno oteen. Hemingway i pilot nisu imali tee ozljede, a Mary je slomila nekoliko rebara.Proslavio se svojim romanima i kratkim priama: "Zbogom oruje","Za kim zvono zvoni", "Snjegovi Kilimandara", "Starac i more".
Dr. Stepan Iliaevi: Pismovnik ili naputak o sastavljenju raznih pisamah
"Mi ivimo u drutvu, i treba nam, da as ustmeno as pismeno obavljamo razne nae poslove; to da nam za rukom podje, nije dosta, da samo znademo zdravo misliti, ve nam neobhodno treba, da takodjer umiemo nae misli valjano izraziti sada ustmeno sada pako pismeno. Budu pako da se sva ova osobito shodnim obuavanjem mladei najbolje postii dadu, bez dvojbe spada na najpoglavitie dunosti uitelja, da mlade sebi poverenu izmedju ostalih o tom takodjer ubavtjiva, kako joj valja uredno i razgovetno sastavljati pisma navlastito o takvih predmetih, kojimi u drutvenom ivotu ponajvie bavit e se."
clanak
Sardine u ulju
Saznajte na koji nain su se 1922. godine solile i konzervirale sardine.


Autor0000011118
GIAN LORENZO BERNINI
Gian Lorenzo Bernini (Giovanni Lorenzo Bernini) (Napulj, 7. prosinca 1598. - Rim, 28. studenog 1680.) je bio talijanski kipar, graditelj i slikar; glavni predstavnik baroka u Rimu i jedan od najznaajnijih baroknih umjetnika uope. Rana Berninijeva djela bila su nadahnuta helenistikim skulpturama, i mitologija je est motiv njegovih radova s poetka 17. stoljea. Godine 1620. radi poprsje pape Pavla V., a etiri godine kasnije je na svom prvom graditeljskom zadatku - velianstvenom baldahinu iznad glavnog oltara Bazilike sv. Petra. Uskoro je imenovan glavnim arhitektom za sve radove na Bazilici, u kojoj je sam izradio nadgrobne spomenike papama Urbanu VIII. i Aleksandru VII. Od ostalih njegovih djela u Bazilici znaajna je Katedra sv. Petra, okruena kipovima etvorice crkvenih nauitelja. Meu ostalim poznatim Berninijevim kipovima su Ekstaza sv. Terezije, Apolon i Dafne i David. Od arhitekturalnih projekata najznaajnija je kolonada na Trgu sv. Petra; nekoliko rimskih palaa (Palazzo Barberini, Palazzo Chigi i dr.), i neprihvaeni nacrt za istono krilo Louvrea; nekoliko crkava, ukljuujui SantAndrea al Quirinale; fontane i dr. Bernini portretira francuskog kralja Luja XIV., ali biva odbijen od francuskog dvora, to ipak nee sprijeiti njegov golem utjecaj na francusku skulpturu. To je najoitije na brojnim skulpturama Versaillesa i u djelima francuskih kipara Coysevoxa i Pugeta.
Autor0000005165
WILLIAM BLAKE
William Blake (London, 28. studenog 1757. - London, 12. kolovoza 1827.), engleski knjievnik, slikar i grafiar. Bio je samouk. Likovno se obrazovao kopirajui Michelangela, Rafaela i Drera i crtajui detalje arhitekture i plastike u Westminsterskoj opatiji, a knjievnu kulturu je stekao itajui i imitirajui engleske renesansne pjesnike i suvremene "predromantike". Njegov nazor na svijet formirao se u prouavanju Swedenborgovih teozofskih spekulacija i mnogih rasprava o gnosticizmu i druidizmu, ali je ipak, i kao slikar i kao pjesnik, ostvario originalna djela. On se moda najvie pribliio idealnom poimanju smisla i slike u svojim lirskim pjesmama. Osim "Pjesnikih skica", njegova prvijenca, nijedno od njegovih djela nije tiskano za njegova ivota, a u javnost su mogla doprijeti samo u malobrojnim primjercima to ih je vlastoruno izraivao posebnom tehnikom obojenog bakropisa, koju je sam izumio. Od njegovih slikarskih radova osobito se istiu ilustracije Miltona, starozavjetne "Knjige o Jobu", Dantea.
Hrvatsko glumite
asopis Hrvatskog drutva dramskih umjetnika. Atraktivan i impresivan prikaz stanja i zbivanja u hrvatskom glumitu od poetka izlaenja, s kraja devedesetih godina prolog stoljea.
Bobiev Vjesnik
Poeli smo obradu jo jednih industrijskih varadinskih novina. Ovaj put je to "Bobiev vjesnik" koji je izlazio u "uspjeno pretvorbeno ugaenoj" varadinskoj tvornici.
NOVELA FILM
Digitalizirali smo asopis iz pedesetih godina dvadesetog stoljea koji se bavio filmom i filmskom industrijom koji je pun zanimljivih informacija o filmovima, zvijezdama i dogaanjima oko filma.
FILMSKI VJESNIK
Digitalizirali smo nekoliko asopisa iz pedesetih godina vezanih uz kulturu i filmsku industriju. Meu njima je i Filmski vjesnik.
NARODNI LIST
Rane poslijeratne novine izdavane u Zagrebu od 1945. - 1950. Digitalizirali smo godin 1946. Trai se ostatak....
NOVA HRATSKA
Novine su izlazile u Zagrebu od 1941. - 1944. godine. Digitaliziramo 1943. godinu. Trae se i ostala godita kao i sponzori :)
ILUSTRIRANI VJESNIK
Novine su izlazile od 1945. do 1948. i bavile su se uglavnom "svjetovnim" sadrajima. Digitalizirali smo godinu 1946. Trai se ostatak. I sponzori, naravno :)
Nove varadinske novine
VIS-ov vjesnik
Nove stare varadinske novine u sustavu. Izlazile su u Varadinskoj industriji svile od 1964. - 1991. godine. Digitalizacija je u tijeku.....
SVIJET
** SVIJET ** asopis 1926-1938. Zahvaljujui Gradskoj knjinici "Metel Oegovi" iz Varadina dobili smo mogunost digitaliziranja asopis koji je izlazio od 1926 do 1938. godine. Bez previe politike prua lijep uvid u ivot i dogaanja tih godina. Kao i kod svih ostalih sadraja omogueno je fulltext pretraivanje i 3D pregled. Digitalizirati emo ga tempom kojim emo stii pored redovitog posla. Poeljni sponzori . Biti e bre gotovo :).
Varteksov vjesnik
Varteksov vjesnik 1968, 1969, 1970
Lijeniki vjesnik
U tijeku je digitalizacija jo 20 godita Lijenikog vjesnika (1980-1999)
Nove digitalizirane novine - Jednota
Jednota je jedini i jedinstven list u Hrvatskoj koji pripadnike eke manjine informira o djelatnosti Saveza eha u Republici Hrvatskoj, o djelovanju ekih kulturno-umjetnikih udruga, vijea i predstavnika eke manjine te kola s nastavom na ekom jeziku. Posebnu panju posveuje uzajamnim odnosima ekog i hrvatskog naroda te dviju zemalja.
KRATKE UPUTE ZA PRETRAIVANJE: Pretraga se vri unutar svih podataka (glavni zapis, kljune rijei, sadraj...). Odabirom vrste grae suujemo izbor ovisno o vrsti koju traimo. Tekst koji traimo moe biti dio rijei, cijela rije ili nekoliko kombinacija rijei odvojenih razmakom. Rezultat je jedno ili vie djela koja po sistemu 'like' (svi nazivi koji sadre niz upisanih znakova, a minimalno dva znaka) zadovoljavaju traeni uvjet upisan u bilo kojoj kombinaciji upita. Ukoliko umjesto razmaka upiemo znak za minus (-) rezultat nee sadravati rije koja slijedi ('not like'). Velika i mala slova tretiraju se jednako (Ant = ANT= ant = AnT). Radi lakeg pronalaenja poeljno je upisati dio naslova koji asocira na rije u naslovu koja je manje zastupljena u jezinom izraavanju. Nije potrebno pisati cijeli naslov djela nego jednu rije ili samo dio rijei. Klikom na DIGITAL LIBRARY otvoriti e vam se vrata digitalne knjinice koja sadri mnotvo naslova starih novina, knjiga i ostalih vrste grae te multimedije.