Banner
POLJOPRIVREDA


Izjava o pristupačnosti

POLJOPRIVREDA nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19; dalje utekstu: Zakon o pristupačnosti) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26.listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SLL327 od 2. prosinca.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežni katalog - POLJOPRIVREDA koji se nalazi na adresi u vecem dijelu usklađen je sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačan sadržaj

  • pojedini dokumenti nisu vidljivi čitaču ekrana iz razloga što su objavljeni u slikovnom obliku koji čitač ekrana ne može pročitati. To su uglavnom dokumenti koji se prema Zakonu o pristupačnosti svrstavaju u iznimke (članak 3. Zakona),

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici

  • web tehnologija prikaza kataložnih zapisa usklađena je sa WAI-ARIA specifikacijom
  • prikaz stranica prilagođen je mobilnim uređajima
  • povećavanje i smanjivanje slova
  • moguće je promijeniti font u font koji je prilagođen za osobe s disleksijom
  • tamni i svijetli način rada
  • alternativni opis na svim slikama
  • kontrast na svim dijelovima u skladu je sa pravilima kontrasta
  • veličina fonta na svim stranicama u skladu je sa pravilima


Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova izjava pripremljena je dana 17. rujna 2020. godine prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523 11.od listopada 2018.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene te automatizirane provjere pristupačnosti korištenjem alata: WAVE Web Accessibility Evaluation Tool

Izjava je zadnji put preispitana 5. listopada. 2020.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Eventualne primjedbe na pristupačnost stranice ili upiti vezani uz informacije i sadržaje koji nisu pokriveni opsegom primjene Zakona o pristupačnosti mogu se uputiti putem kontakt formulara na ovoj stranici.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Vaše ime
E-mail
Naslov poruke
Poruka