Utjecaj meteoroloških parametara na shizofreni spektar bolesti : magistarski rad

Fakulteti, magistarski radovi
Naslov
Utjecaj meteoroloških parametara na shizofreni spektar bolesti : magistarski rad / Vitomir Višić ; [mentor Dolores Britvić]. -
Impressum
Split : V. Višić, 2013. -
Materijalni opis
V, 52 lista : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm + 1 optički disk. -
Napomena
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet.
Bibliografija: listovi 47-51. - Summary.

SAŽETAK
UVOD:
Patološki procesi reduciraju sposobnost aklimatizacije ljudi što može dovesti do izbijanja ili pogoršanja spektra različitih bolesti.
Hipoteza je da meteorološki parametri utječu na shizofreni spektar bolesti.

CILJ ISTRAŽIVANJA:
Ispitati utjecaj meteoroloških parametara na shizofrene pacijente.

ISPITANICI I METODE:
U radu su ispitivani meteorološki parametri i njihova povezanost s brojem hospitalizacija pacijenata koji boluju od bolesti iz shizofrenog spektra.
Ovo je retrospektivno opservacijsko istraživanje koje obuhvaća 3317 ispitanika s dijagnozama F20 te F23 prema kriterijima MKB-10, zaprimljenih na bolničko liječenje u razdoblju od 1. siječnja 2006. do 31. prosinca 2010. godine.

REZULTATI:
Ustanovljen je sezonalitet s predominacijom pojavnosti u proljeće.
Opažena je pozitivna korelacija broja prijama s povećanjem temperature.
Vrijednosti atmosferskog tlaka i vlažnosti te količina naoblake ne pokazuju značajnu korelaciju s brojem hospitalizacija.
Opaženo je povećanje broja prijama u razdobljima s ciklonalnom aktivnošću.
Nije opažena razlika u razdobljima s burom ili jugom, uz pozitivnu korelaciju s ciklonalnom aktivnošću koja se povećava s jačinom vjetra.
Dnevna temperatura istakla se kao značajni prediktivni čimbenik povećanja broja prijama (R2=0,006; (1,1502)=9,264; P=0002).

ZAKLJUČAK:
Rezultati istraživanja potvrđuju da meteorološki parametri utječu na shizofreni spektar bolesti, odnosno potvrđuju hipotezu da je shizofrenija meteorotropna bolest poremećene aklimatizacije.
Ključne riječi: meteorološki parametri, shizofreni spektar bolesti

Osobe
Autor teksta
Inv.br.
Info
Signatura
X1251
U čitaonici!
M 2013 VIŠ
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306