Usporedba razine kolesterola s agresivnošću, depresivnošću i suicidalnošću u bolesnika s posttraumatskim stresnim poremećajem : doktorska disertacija

Fakulteti, doktorske disertacije
Naslov
Usporedba razine kolesterola s agresivnošću, depresivnošću i suicidalnošću u bolesnika s posttraumatskim stresnim poremećajem : doktorska disertacija / Maja Vilibić ; voditelj rada Vlado Jukić. -
Impressum
Split : M. Vilibić, 2015. -
Materijalni opis
59 listova : ilustr. ; 30 cm + 1 optički disk. -
Jezik
hrv, eng
Napomena
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet.
Bibliografija: listovi 46-54, 58-59. - Summary.

SAŽETAK

Cilj Istražiti povezanost između ukupnog serumskog kolesterola i depresije, agresije i suicidalnih ideacija u bolesnika s kroničnim, ratnim PTSP-om bez psihijatrijskog premorbiditeta i komorbiditeta.

Metode Kod ukupno 203 muška bolesnika s kroničnim, ratnim PTSP-om procjenjivani su: depresija, agresija i suicidalnost, korištenjem: zbroja 17-čestične Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D17), zbroja Corrigan Agitated Behavior Scale (CABS) i zbroja Scale for Suicide Ideation (SSI), nakon čega su određivani serumski lipidni parametri (ukupan kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol i trigliceridi).
Težina PTSP-a procjenjivana je korištenjem dviju ocjenskih ljestvica: Clinician-Administered PTSD Scale for DSM-IV,
Current and Lifetime Diagnostic Version (CAPS-DX) i Clinical Global Impressions of Severity scale - (CGI-S), nakon prethodne primjene ocjenske ljestvice Mini International Neuropsychiatric Interview - (MINI) kojom je isključen psihijatrijski komorbiditet i premorbiditet.

Rezultati Nakon prilagodbi za težinu PTSP-a, dob, indeks tjelesne mase (engl. body mass index, BMI), bračni status, stručnu spremu, radni status, korištenje pojedinih antidepresiva i druge lipidne parametre (LDL- i HDL-kolesterol i triglyceride), viši ukupni kolesterol je bio značajno povezan s nižom vjerojatnošću/manjim rizikom za imati više suicidalne ideacije (SSI>20) (odds ratio [OR] 0.09; 95% confidence interval [CI] 0.03-0.23), klinički značajnu agresiju (CABS>22) (OR 0.28; 95% CI 0.14-0.59 i barem umjerene depresivne simptome (HAM-D17>17) (OR 0.20; 95% CI 0.08-0.48).
Povezanost ukupnog kolesterola i HAM-D17 zbrojeva je bila značajno moderirana težinom PTSP simptoma (P<0.001).

Zaključak Razultati istraživanja ukazuju da su više vrijednosti serumskog kolesterola bile povezane s nižim zbrojevima na HAM-D17, CABS i SSI skali, u bolesnika s kroničnim PTSP-om.

Osobe
Autor teksta
Mentor
Inv.br.
Info
Signatura
X1586
U čitaonici!
D 2015 VIL
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306