Utjecaj dodavanja omega-3 masnih kiselina na kliničku sliku oboljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja liječenih sertralinom : disertacija

Fakulteti, doktorske disertacije
Naslov
Utjecaj dodavanja omega-3 masnih kiselina na kliničku sliku oboljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja liječenih sertralinom : disertacija / Dubravka Kalinić ; [komentori Goran Dodig, Ivančica Delaš]. -
Impressum
Split : D. Kalinić, 2014. -
Materijalni opis
95 listova : graf. prikazi, tablice ; 30 cm + 1 optički disk. -
Jezik
Hrvatski
Napomena
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet.
Bibliografija: listovi 65-81. - Summary.

SAŽETAK

Cilj: Odrediti promjene kliničke slike posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP-a) i serumske koncentracije interleukina-1ß (IL-1ß) nakon provedene adjuvantne terapije ?-3 polinezasićenim masnim kiselinama (PUFA) u hrvatskih ratnih veterana.
Odrediti udjele dokozaheksaenske (DHA, C22:6ra-3) i eikozapentaenske masne kiseline (EPA, C20:5ra-3) u ukupnom profilu masnih kiselina seruma te utvrditi njihovu povezanost s intenzitetom kliničke slike PTSP-a.

Metode: U istraživanje je bilo uključeno 90 veterana Domovinskog rata oboljelih od PTSP-a koji su randomizirani u dvije skupine.
Kontrolna skupina je dnevno uzimala 50 mg sertralina, a terapijska skupina 50 mg sertralina i dvije OMEGA-3 kapsule (a 300 mg ?-3PUFA).
Za procjenu kliničke slike PTSP-a primijenjene su slijedeće kliničke psihometrijske skale:
Klinička skala za posttraumatski stresni poremećaj (CAPS), Hamiltonova skala za anksioznost (HAM-A) i Hamiltonova skala za depresivnost (HAM-D-17).
Samoocjenskim upitnikom su prikupljeni podatci o sociodemografskim karakteristikama i životnim navikama ispitanika.
Sastav masnih kiselina u serumu analiziran je metodom plinske kromatografije.
Određivanje IL-1ß provedeno je ELISA metodom.
Modeliranje strukturnim jednadžbama (engl. structural equation model, SEM) korišteno je da bi se procijenila uzročna povezanost varijabli.
U model su uključene sve varijable za koje se zna ili pretpostavlja da su povezane s procesom promjene intenziteta PTSP-a.

Rezultati: Terapijska skupina imala je značajniji pozitivan pomak u kliničkoj slici u odnosu na kontrolnu skupinu.
Terapijska skupina je u odnosu na kontrolnu skupinu pokazala značajnije poboljšanje na psihometrijskim skalama CAPS (P = 0,021) i HAM-A (P < 0,001), dok za skalu HAM-D-17 nisu utvrđene značajne razlike u poboljšanju između skupina (P = 0,154).
Nije utvrđena povezanost koncentracije IL-1ß u serumu s rezultatima primijenjenih psihometrijskih skala (CAPS t = -0,078, P = 0,499; HAM-A t = -0,148, P = 0,213; HAM-D-17 T = -0,068, P = 0,560).
Nakon primjene adjuvantne terapije ?-3 PUFA nije došlo do promjene koncentracije IL-1ß (P = 0,872).
EPA je sačinjavala 0,1 %, a DHA 0,5 % udjela ukupnog sastava masnih kiselina u serumu ispitanika s kroničnim PTSP-om.
Utvrđena je značajna negativna korelacija udjela EPA s intenzitetom kliničke slike PTSP-a (CAPS t = - 0,326, P < 0,001; HAM-A t = -0.304, P = 0,001; HAM-D-17 t = -0.345, P < 0,001).
....

Osobe
Autor teksta
Inv.br.
Info
Signatura
X1591
Dostupno
D 2014 KAL
X1592
U čitaonici!
D 2014 KAL
UKUPNO: 2
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306