Banner
Point d.o.o.

Povezanost interferona gamma, vitamina D i estradiola u žena generativne dobi oboljelih od sistemskog eritematoznog lupusa : doktorska disertacija

Fakulteti, doktorske disertacije Vrsta gradje
Naslov
Povezanost interferona gamma, vitamina D i estradiola u žena generativne dobi oboljelih od sistemskog eritematoznog lupusa : doktorska disertacija / Višnja Kokić Maleš ; mentorica Dušanka Martinović Kaliterna. -
Impressum
Split : V. Kokić Maleš, 2018. -
Materijalni opis
65 listova : ilustr. u bojama ; 30 cm + 1 optički disk. -
Jezik
hrv, eng
Napomena
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet.
Bibliografija: listovi 45-60. - Summary.

8. SAŽETAK

Uvod: SLE, kao i produkcija autoprotutijela, neosporno su povezani sa ženskim spolnim hormonima, osobito E2.
Povoljan učinak vitamina D na tijek autoimunih bolesti potvrđen je kroz brojne studije, dok se utjecaj upalnih citokina, osobito interferona, jo. uvijek ispituje.

Cilj: Ispitati serumske razine 25-hidroksi vitamina D3, estradiola i interferona-gama kao i mogu.u povezanost navedenih parametara u SLE bolesnica generativne dobi s neaktivnim oblikom bolesti.

Metode: U studiju je uključeno 36 SLE bolesnica kao i 37 zdravih ispitanica.
Serumske koncentracije 25-OH D3, E2 i IFN-ƒÁ određene su metodom radioimunotesta (engl. radiommunoassay, RIA) i enzimskog imunotesta (engl. enzyme-linked immunosorbent assay, ELISA).

Rezultati: Koncentracija 25-OH D3 bila je ni.a u SLE u odnosu na kontrolne ispitanice (p=0,001), dok je koncentracija E2 bila vi.a u SLE u usporedbi s kontrolnom grupom (p<0,001).
U vitamin D deficijentnih SLE bolesnica (25-OH D3.20 ng/ml), IFN-ƒÁ je bio 150% viši u odnosu na SLE bolesnice, koje su imale 25-OH D3>20 ng/ml, kao i u odnosu na kontrolne ispitanice (p=0,008).
Koncentracija E2 bila je viša u svih SLE bolesnica uspoređuju.i s kontrolnom grupom, neovisno o vrijednostima vitamina D (p=0,009 i p=0,035).
Na cijelom uzorku dokazana je pozitivna korelacija E2 i IFN-ƒÁ (p=0,027 i p<0,05).
Vitamin 25-OH D3 je pozitivno korelirao s dsDNA i Sm protutijelima, dok je E2 je pozitivno korelirao smo s dsDNA protutijelima.

...

Inv.br.
Info
Signatura
X2144
Dostupno
D 2018 KOK
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306