Uputstvo o pripremanju jela u JNA u ratu

Tekstualna građa, tiskana
Naslov
Uputstvo o pripremanju jela u JNA u ratu / Savezni sekretarijat za narodnu odbranu [Intendantska uprava]. -
Impressum
Beograd : Vojnoizdavački zavod, 1983. -
Materijalni opis
246 str. ; 17 cm. -

UVOD
Uputstvo za pripremanje jela u ratu zasniva se na odredbama Pravila o ishrani JNA u ratu, mogućnostima za pripremanje jela i obezbeđenje potrebnih životnih namirnica u ratu.
Uputstvo se sastoji iz tri dela.
U prvom je razrađena tehnologija i organizacija rada na pripremanju jela. organizacija dotura i podele jela, organizacija popune, kompletiranja i podele suvih dnevnih obroka hrane i korišćenje divlje flore i faune; u drugom su date recepture za pripremanje jela, a u trećem tehnologija i recepture za proizvodnju mprovizovanih obroka.
U odredbama o tehnološkom procesu pripremanja jela razrađene su sve tehnološke faze, od prijema namirnica do dotura jela, dok je recepturama propisan način izvođenja tehnoloških operacija u toku pripremanja jela.
Radi lakšeg korišćenja receptura u svim uslovima, odvojene su recepture za pripremanje jela u uslovima kada su obezbeđene potrebne namirnice, i to po vrstama jela, od receptura za pripremanje jela od trenutno raspoloživih namirnica.
Recepture za pripremanje improvizovanih obroka izdvojene su u trećem delu Uputstva.
Ovo uputstvo treba da pomogne organizatorima ishrane pri planiranju jelovnika i organizovanju pripremanja jela, a neposrednim organizatorima i izvr-šiocima poslova pripremanja jela treba da posluži kao organizaciono-tehnološki vodič.
Uputstvo je namenjeno intendantskim organima koji planiraju i organizuju ishranu, neposrednim organizatorima i izvršiocima poslova pripremanja jela u ratu, a u miru u poljskim uslovima, na vežbama. logorovanjima i slično, i organizatorima i izvođačima obuke intendantskih starešina, kuvarskih jedinica, sluša-laca i pitomaca vojnih škola i kurseva.
Recepture za pripremanje jela iz ovog uputstva koriste se, sa normama ishrane iz Pravila o ishrani u ratu, za izradu jelovnika u ratu, a u miru na manevrima i zajedničkim taktičkim vežbama.
Odredbe o tehnologiji i organizovanju pripremanja jela koriste se kao uputstvo i vodič za pravilan rad.
Ovo uputstvo se može koristiti i u jedinicama i ustanovama Teritorijalne odbrane.

Ključne riječi
Inv.br.
Info
Signatura
S1255
U čitaonici!
355 UPUTS
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306