Banner
Point d.o.o.

Hrvatska bibliografija radova o košarci objavljenih do 2020. = Croatian Bibliography of Works on Basketball Published Until 2020.

Computer media, documents - PDF Vrsta gradje
Title
Hrvatska bibliografija radova o košarci objavljenih do 2020. = Croatian Bibliography of Works on Basketball Published Until 2020. / Robert Fritz. -
Impressum
Virovitica : Vlastita naklada, 2020. -
Material description
e-knjiga PDF (203 str.)
ISBN
9789535953715

Predgovor

Na temeljito istra.ivanje predmetnog podru.ja motivirala me ideja prikupljanja podataka o relevantnoj bibliografskoj gra.i s podru.ja hrvatske ko.arke i objave njenog ure.enog popisa.
Opredijelio sam se za prikaz odabranih djela organiziran i predstavljen u obliku retrospektivne bibliografije.
Sukladno zadanom obuhvatu i okviru selekcije, ona popisuje publikacije objavljene od vremena prvih pisanih tragova 30-tih godina 20. stolje.a do 2020. godine.
Kao takva, uklju.uje raznovrsnu tiskanu i elektroni.ku gra.u ve.inom razvrstanu u pregledne, strukturno homogene skupine.
U kona.nici, BIBLIOGRAFIJA sa.ima egzaktni korpus hrvatskog ko.arka.kog iskustva i znanja, zabilje.en u 1740 bibliografskih jedinica, na dvjestotinjak stranica knjige.
Nastalo djelo je stru.na interdisciplinarna bibliografija koja donosi popis tematski srodne, sistematizirane bibliografske gra.e izabrane u granicama obuhvata, bez obzira na stru.no-znanstvene pozicije i pristupe, kriti.ku procjenu, vrste/oblike, na.ine prikaza i neka druga formalna ograni.enja.
To je, dakle nacionalna bibliografija odre.ena jednim ili vi.e od utvr.enih kriterija za odabir nacionalne gra.e: hrvatski autor, hrvatski jezik, hrvatski teritorij, teme iz hrvatske ko.arke.
Ujedno je, po namjeni i sadr.aju stru.na (specijalna) predmetna jer obuhva.a radove iz znanstvenog polja/grane kineziologije/sporta, odnosno KO.ARKE kao .kompleksne kineziolo.ke aktivnosti unutar skupa specijalnih kineziolo.kih disciplin.g1.
BIBLIOGRAFIJA je iscrpna u namjeri jer te.i popisati sve publikacije u zadanom opsegu, ali s objektivnim ograni.enjem potpunom pristupu izvorima i mojim, mogu.im previdima.
Zamisao je bila obuhvatiti i bibliografski organizirati svu ikada objavljenu znanstvenu, znanstvenostru.nu, stru.nu i, dijelom publicisti.ku gra.u o hrvatskoj ko.arci.
U toj nakani sam u najve.oj mjeri uspio .to stvara osnovu za budu.i bibliografski rad na ovome podru.ju.
U dva od deset poglavlja BIBLIOGRAFIJA sadr.i dio moga objavljenog diplomskog rada na Odsjeku informacijskih i komunikacijskih znanosti Filozofskog fakulteta Sveu.ili.ta u Zagrebu.
On .ini manji dio BIBLIOGRAFIJE (384 od ukupnih 1740 jedinica).
Navedena, Gra.a za bibliografiju radova s podru.ja ko.arke objavljenih u Hrvatskoj do 2019. : znanstveni i stru.ni .lanci2 sadr.i ure.eni popis, isklju.ivo recenziranih znanstvenih i stru.nih .lanaka u .asopisima i zbornicima radova.
Oni su rezultat stru.nog i znanstvenoistra.iva.kog rada na podru.ju ko.arka.kog sporta u (prete.no) Hrvatskoj od po.etaka zabilje.enih sustavnih istra.ivanja 1970-tih zaklju.no s 2018. godinom.
Dodatna motivacija za pisanje knjige je moje 35-godi.nje iskustvo djelovanja u ko.arci.
Do 2003. godine kao igra., a od 1997. do danas ko.arka.ki trener.
Ovim se ukazala prilika za povezivanjem tog djelovanja i 20-godi.njeg bibliotekarskog sta.a.

AUTOR

Persons
Author
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306