Banner
Biskupijska knjižnica Varaždin

Poszel apostolszki vu navuku kerschanszkom posztavlen

Tekstualna građa, tiskana Vrsta gradje
Naslov
Poszel apostolszki vu navuku kerschanszkom posztavlen : z-oblasztjum, volyum i dareslivosztjum preszvetloga i prepostuvanoga goszpodina goszpodina Juraja Branjug z-Bosjum i aposztolszkoga sztola miloschum biskupa zagrebechkoga... ovak na szvetlo dan : i vszem vernem kerschenikom vu zdussno poszlussanye, a duhovnem pasztirom vu marlivo nazvechanye szerdecheno preporuchen. -
Impresum
[Zagreb] : stampan vu Collegiumu Zagrebechkom T.J. po Adalbertu Wessely ; leta 1742. -
Materijalni opis
2 sv. : ilustr. ; 16 cm. -
Jezik
Hrvatski

AKo premifzlim moju szlaboszt, nischetu, i nevrednoszt: aNyih Goszpodszrva Miloszt, Dobrotu, i Vredncszt; tak kuliko znam teskochu, Navuk Kerschanszki na kratkom, ter dosztojno vu Knige posztaviti; tulikosze bojim nyega ovak neszlosno szpravlenoga ( akoprem z-Nyih Goszpodfztva Milosztivnem Dopuschenyem ) napervo dati, ter josche k-tomu Nyih Goszpodsztvupripiszati, i alduvati.
Ali kajti Nyih Goszpodsztva prori vszem oszebujna (ter i meni najnevredneflemu dobro znana) je vnogo veksa Dobrota, Miloszt, i Vrednoszt ; negoje moja nevrednoszt.
Zato sevfzema to tak obatriven, k-Nyih Goszposztvu szegurnosze v-techem, cer ove, Poszla Apostolszkoga Knige, vu navadnii, i oszebujnu Miloschu ponizno izrucham, aldujem, i preporucham.
Gde akoprem, ne vsze onak posztavleno, kakje bilo vredno, i potrebno; je vendar onak, kakje po meni: bilo moguchno.
I kajtiszem vchinil, kajszem mogel; zatoszem Zapoved izpunil i vu falingah, iliti pomenykanyah oproschenya zaszlusil, kojegasze zevszema ufam:
I Pokehdob ja ovde ( kakti i vu vszem mojem Poszlu Apostolszkom) nikaj drugo neizchem; nego med drugemi vrednessemi, vu nazvczchanvu Navuka, poleg moje kakve takve moguchnoszti, Nyih Goszpodsztva i mene vernoga (kada nemorem verloga ) pomoehnika izkazari, ter z-ovem mojtm Trudom, Poszlom, i Navukom, Vszem Predragem Dussam , na Kotrigov Vere,i szvojeh dusnofztlh zverssenesse razmenye: na Kreposztih, i Szkrovnoszcih Bosanszkeh obilnesse zpoznanye: i tak naszegurnesse Zvelichenye, ne szamo vu ovom kratkom ficku; nego negda i po szmerti nasle, selyim verno pomagati.

Kniga perva. -
Signatura
5b-IV-I-8
Naslov
Kniga perva. -
Materijalni opis
[15], LXVI, 640, [47] str. -
Jezik
hrv
Na gl. nasl. str. pečat: Capituli Čazmensis Varasdini residentis.
Druga Kniga. -
Signatura
5b-IV-I-8
Naslov
Druga Kniga. -
Impresum
641-1539 str.
Jezik
hrv
Otvori sve
Inv.br
Info
Signatura
Odjel
Zbirka
Polica
K828 Sv. 1
U čitaonici!
5b-IV-I-8

Spremište: PRI
ZBIRKA ˝ČAZMANSKO-VARAŽDINSKI KAPTOL˝
5B-IV-I-8(1)
B32 Sv. 2
U čitaonici!
5b-IV-I-8
ŽUPA KAMENICA
2-I-7(2)
K473 Sv. 2
U čitaonici!
5b-IV-I-8

Spremište: PRI
ZBIRKA ˝ČAZMANSKO-VARAŽDINSKI KAPTOL˝
5B-IV-I-8(2)
Ukupno: 3
Biskupijska knjižnica Varaždin - Zagrebačka 3, Varaždin - Tel: 042 314 161