Husnija Kurtovi

Husnija Kurtovi
Rođen: 31.05.1926.
(Sarajevo, BIH)
Opis:Profesor elektroakustike
Izvor:http://ains.etf.rs/clanstvo/ains.web.pocasni.savetnici/Kurtovic.Husnija.htm

HUSNIJA KURTOVI, poasni lan savetnik AINS od 2005. godine, roen je 31. 05. 1926. godine u Sarajevu od oca ukrije Kurtovia i majke Mare, ro.
Aimovi.
Osnovnu kolu i gimnaziju zavrio u Sarajevu 1944.
Elektrotehniki fakultet zavrio u Beogradu 20. 01. 1951.
Magistratura u to vreme nije postojala nego je umesto nje polagao ispite kao preduslov za doktorat.
Doktorirao novembra 1960.
Asistent na Elektrotehnikom fakultetu od 01. 03. 1951. po planskom rasporedu koji je onda vaio; Docent na osnovu habilitacionog rada od 1958; Vanredni profesor od 1965; Redovni profesor od 1975, Penzionisan 01. 10. 1991.

Pored nastavne delatnosti na Elektrotehnikom fakultetu, drao nastavu na fakultetima u Niu, Novom Sadu, Pritini, Banja Luci, Podgorici, na Vioj vazduhoplovnoj vojnoj akademiji u arkovu i na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.
lan Saveta fakulteta u jednom sazivu, ef Odseka za elektroniku i telekomunikacije u jednom mandatu, ef katedre za telekomunikacije od 1987. do 1989., Prodekan za finansije od 1975 do 1977.
Boravio na specijalizaciji u Francuskoj est meseci u 1961. godini kao stipendista UNESCO-a, dve sedmice u Danskoj na poziv firme Bruel & Kjaer, tri sedmice u Nemakoj 1985. na poziv DAAD-a i dve sedmice u SAD 1991.
Od 1971. lan (preko Fakulteta) Drutva za ETRAN.
Od 1962. pa do dananjeg dana predstavnik Fakulteta u Saveznom zavodu za standardizaciju u Komisiji za akustiku (izrada standarda).
Od 1959 do 1970 tehniki savetnik u Radio Beogradu.
Od priznanja: Srebrna medalja Drutva akustiara Francuske za celokupno delo.
ita i pie nemaki, francuski i engleski; slui se italijanskim i ruskim.

Oenjen od 1955. godine.
Ima jednu kerku koja od 1996. godine ivi u Norvekoj.

Ima oko 100 naunih i strunih radova objavljenih u stranim i domaim publikacijama i referisanih na naunim i strunim skupovima koji su u najveem broju samostalni.
Od njih su pet objavljeni u renomiranim stranim asopisima i, koliko je poznato, citirani na tri mesta u stranim asopisima i knjigama.
Tri publikacije su univerzitetski udbenici (u dva kao koautor), kao to je i nekoliko zbirki reenih zadataka (kao autor i koautor).
Dve publikacije su monografije, a veliki broj ostalih su referati na naunim i strunim skupovima (oko 10 na inostranim, veinom svetskim kongresima, preko 30 na godinjim konferencijama Drutva za ETRAN, preko 20 na redovnim savetovanjima o zatiti od buke i vibracija, ostali na drugim domaim skupovima), dok je preko 20 radovi objavljeni u domaim fakultetskim i ostalim naunim i strunim publikacijama.

Ima preko 100 projekata, studija i ekspertiza, veeg i manjeg obima, u oblasti ozvuavanja, akustike prostorija i zvune izolacije koji su raeni za objekte u celoj bivoj Jugoslaviji, a u inostranstvu pre svega za Rusiju i neke azijske (Irak) i afrike (Zimbabve) zemlje.

Meu najznaajnije publikovane radove spadaju: - Merenje stepena iskorienja zvunika u sonornim prostorijama, Publikacije ETF, 1961 (doktorska disertacija). - Variations du niveau de pression acoustique dans un espace clos, Annales des Telecommunications, 1961 (proirena i dopunnjena tema doktorske disertacije posle boravka na specijalizaciji). - Verification des formules relatives a l intensite acoustique dans un espace clos, Annales des Telecommunications, 1964. - Acoustic feed-back conditions in an enclosed space, Publikacije ETF 1974.- The influence of the reflected sound on speech intelligibility, Acustica, 1975 Od udbenike literature treba navesti: - Osnovi tehnike akustike, univerzitetski udbenik, 565 strana, Nauna knjiga, 1977 (tri izdanja do 1990). - Ozvuavanje, struna knjiga i srednjokolski udbenik, Tehnika knjiga, 1963 (pet izdanja).

Od projekata mogu se navesti kao primer za vee i vanije objekte: - Ozvuavanje i prostorna akustika svih objekata Kulturno-sportskog centra Skenderija u Sarajevu. - Ozvuavanje i prostorna akustika Velike sale i Dansing sale Doma omladine u Beogradu

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.