Banner
Pomorski fakultet u Splitu

Darko Tipuri

Darko Tipuri
Rođen: 08.03.1966. Wikipedia
(Sarajevo, BIH)
Mjesto djelovanja:Zagreb
Opis:Ekonomist, profesor
Jezik:hrvatski
Izvor:Ekonomski fakultet Zagreb

Darko Tipuri roen je 8.3.1966. godine u Sarajevu.
Diplomirao je Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 1989. godine.
Dobitnik je Zlatne znake Univerziteta u Sarajevu kao jedan od najboljih studenata generacije na Sveuilitu.
Magistrirao je na poslijediplomskom studiju Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 1991. godine, obranivi magistarski rad Fenomen marketinga i marketinka znanost.
1993. godine obranio je doktorsku disertaciju Interorganizacijski odnosi u kanalima marketinga na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.
Tijekom 1991. godine bio je na specijalistikom usavravanju iz podruja organizacijskog ponaanja u Beu (Wirtschaftuniversitt i University of Kentucky).

Od veljae 1993. godine radi na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na Katedri za organizaciju i menadment, prvo u zvanju asistenta, a od 1994. u zvanju viega asistenta.
Sredinom 1997. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, 2001. godine u zvanje izvanrednog profesora i 2004. godine u zvanje redovitog profesora.

Gostujui je profesor na splitskom i sarajevskom Ekonomskom fakultetu, Sveuilitima u Puli i Dubrovniku te Visiting Fellow na Leeds Metropolitan University.

Nositelj je kolegija Poslovno odluivanje, Strateki menadment, Meunarodni menadment, Poslovna strategija i Korporativno upravljanje na preddiplomskom i diplomskom studiju.

Autor je vie od stotinu znanstvenih i strunih radova iz podruja menadmenta u zemlji i inozemstvu. Znanstveni i struni interes posljednjih godina usmjeren mu je na istraivanje konkurentske sposobnosti i strategija hrvatskih poduzea te na radniko dioniarstvo, privatizaciju i korporativno upravljanje.

Dobio je etiri nagrade Mijo Mirkovi za knjige Strateki savezi: suradnjom poduzea do konkurentske prednosti 2002. godine, ESOP i hrvatsko poduzee 2004. Godine, Nadzorni odbor i korporativno upravljanje 2006 godine i Korporativno upravljanje 2008. godine.

Bio je gost-urednik dvaju posebnih izdanja britanskog asopisa International Journal of Management Cases na teme Privatization and Employee Ownership in Croatia (2006. godine) i Towards Development of Modern Corporate Governance in Croatia (2008. godine).
Urednik je (editor-in-chief) asopisa International Journal of Transitions and Innovation Systems.

Sudjelovao je kao suradnik i istraiva u veem broju znanstvenih projekata.
Izmeu ostalih, sudjelovao je kao suradnik na znanstvenom projektu Ekonomskog instituta br. 1119 (Konkurentnost hrvatskog gospodarstva), znanstvenom projektu Ekonomskog fakulteta i Hrvatske Gospodarske Komore pod nazivom Upravljanje efikasnou hrvatskih poduzea u uvjetima trinog restrukturiranja.
Sudjelovao je kao istraiva u znanstvenom projektu Ministarstva znanosti pod nazivom Komparativno istraivanje funkcioniranja managementa.

Od 2002. godine do 2006. bio je voditelj i glavni istraiva projekta Konkurentska sposobnost i strategije hrvatskih poduzea, a od 2006. voditelj je programa Konkurentnost hrvatskih poduzea te voditelj i glavni istraiva projekta Korporativno upravljanje i konkurentnost hrvatskih poduzea Ministarstva znanosti, obrazovanja i porta.
Voditelj je hrvatskog dijela projekta EMIS-European Manufacturing Innovation Survey, (projekt koordinator: Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research).
Osim spomenutih, sudjelovao je ili sudjeluje u zavidnom broju drugih znanstvenih i strunih projekata u zemlji i inozemstvu.

Sudjelovao je u radu veeg broja domaih i meunarodnih znanstvenih skupova, savjetovanja i simpozija.
lan je programskih odbora, recenzentskih i urednikih odbora vie meunarodnih znanstvenih konferencija.

Voditelj je meunarodnog poslijediplomskog specijalistikog studija Poslovno upravljanje (MBA) i lan odbora poslijediplomskog studija MBA in Construction Sveuilita u Zagrebu.
Voditelj je poslijediplomskog specijalistikog studija Strategija i korporativno upravljanje.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.