Banner
Pomorski fakultet u Splitu

Aleksandar Buanovac

Aleksandar Buanovac
Rođen: 13.02.1963. Wikipedia
(Zagreb, HR)
Umro: 08.03.2009.
Opis:Defektolog i knjievnik
Izvor:Kriminologina i socijalna integracija. Vol 17 (2009) Br. 1

Redoviti profesor Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveuilita u Zagrebu.

Prof. dr.sc. Aleksandar Buanovac roen je 13. veljae 1963. godine u Zagrebu.

1988. godine diplomirao je na studiju psihologije na Filozofskom fakultetu Sveuilita u Zagrebu. Iste godine zapoljava se kao pripravnik na Odsjeku za poremeaje u ponaanju Fakulteta za defektologiju (danas Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet) Sveuilita u Zagrebu.

Magistarsku radnju pod naslovom Socijalne vrijednosti, motivacija i konativne dimenzije osoblja kazneno popravne ustanove zatvorenog tipa obranio je 6. prosinca 1991. godine na poslijediplomskom studiju Fakulteta za defektologiju Sveuilita u Zagrebu.

16. prosinca 1992. izabran je u zvanje asistenta na kolegiju Penoloka andragogija I.

10. prosinca 1996. obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom Relacije Eysenckovih dimenzija
linosti i poremeaja u ponaanju djece osnovnokolske dobi.

13. srpnja 1998. izabran je na mjesto docenta na kolegiju Penoloka rehabilitacija II.

28. listopada 2002. godine izabran je u zvanje izvanrednog profesora na kolegiju Penoloka rehabilitacija II, a nastavu je izvodio i iz kolegija Uvod u penoloku rehabilitaciju, te dijelom na kolegiju Poslijetretmanska zatita, na dodiplomskom studiju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveuilita u Zagrebu. Izvodio je nastavu i na poslijediplomskom studiju istog fakulteta.

08. srpnja 2008. godine izabran je u znanstveno - nastavno zvanje redovitog profesora u podruju
drutvenih znanosti, polje odgojne znanosti, grana defektologija.

Bio je mentor triju magistarskih radova, te itavog niza diplomskih radova s podruja penoloke rehabilitacije.

Tijekom dosadanje karijere sudjelovao je u nizu znanstveno-istraivakih projekata.
Posljednje tri godine bio je voditelj znanstvenog projekta odobrenog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i porta RH pod naslovom Evaluacija teorije kriminalnog i ovisnikog ivotnog stila u zatvorskom sustavu?, te suradnik na projektu Emocionalno dobrostanje i sagorijevanje na poslu zatvorskog osoblja?, financiranom od istog ministarstva.

Kao koautor sudjelovao je u izradi jedne knjige, a objavio je etrdeset etiri znanstvena te osam strunih radova s podruja poremeaja u ponaanju, kriminologije, penoloke rehabilitacije i vokalne edukacije i higijene.

Bio je dugogodinji tajnik asopisa Kriminologija & socijalna integracija? kojeg izdaju Odsjek za
poremeaje u ponaanju i Odsjek za kriminologiju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveuilita u Zagrebu, a kasnije i urednik istoga.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.