Banner
Pomorski fakultet u Splitu

Ivo Brodarec

Ivo Brodarec
Rođen: 04.06.1912. Wikipedia
(Odra kod Siska, HRV)
Umro: 06.03.1989.
Mjesto djelovanja:medicina
Opis:spec. higijene i soc. medicine
Jezik:hrv
Izvor:Hrvatski biografski leksikon

BRODAREC, Ivo, specijalist higijene i socijalne medicine (Odra kod Siska, 4.VI 1912 Dubrovnik, 6.III 1989).
Gimnaziju pohaao u Sisku, medicinu studirao u Zagrebu.
Jo u gimnaziji primljen u SKOJ, od 1934. lan je KPJ, aktivan u kulturno-prosvjetnom i politikom radu u selima.
God. 1940. zavrio Vii partijski teaj pri CK KPH te kao instruktor odravao teajeve u partijskim organizacijama.
U srpnju 1941. odlazi u NOB u Sisaki partizanski odred.
lan je KK KPH za Glinu, zatim OK KPH za Baniju, zaduen za agitaciju i propagandu te pokree Banijski vjesnik.
Referent je saniteta Banijskoga partizanskog odreda, zatim 7. banijske brigade te 16. brigade, a potom do kraja rata voditelj personalne slube Sanitetskog odjela Glavnog taba Hrvatske.
Nakon demobilizacije 1946. diplomirao na Medicinskom fakultetu, na kojemu je izabran za asistenta.
God. 1947/48. polaio postdiplomski teaj iz javnog zdravstva na Sveuilitu u Torontu.
Od 1949. do umirovljenja 1974. ravnatelj je Centralnoga higijenskog zavoda u Zagrebu (poslije Republiki zavod za zatitu zdravlja) te ujedno glavni sanitarni inspektor NR Hrvatske (195061).
Takoer je bio predsjednik Savjeta za narodno zdravlje i socijalnu politiku NR Hrvatske.
Od 1953. specijalist je higijene i socijalne medicine.
God. 1957/58. boravio na studiju javnog zdravstva pri harvardskom Sveuilitu u Bostonu.
Njegovim se zauzimanjem od 1957. u Hrvatskoj osnivaju medicinski i zdravstveni centri.
Sudjelovao u izradbi Zakona o zdravstvenoj zatiti i organizaciji zdravstvene slube (1961), a Zavod za zatitu zdravlja organizirao kao sredinju republiku zdravstvenu ustanovu s koordinacijskom i strunonadzornikom funkcijom.
Organizirao je meunarodnu suradnju s inozemnim zdravstvenim ustanovama i specijaliziranim slubama Svjetske zdravstvene organizacije, povremeno radei u njezinim strunim komisijama.
Bio je glavni urednik asopisa Zdravstvena zatita (196370).
Pisao je o organizaciji zdravstvene slube (Zdravstvo, 1960; Lijeniki vjesnik, 1961; Zdravstvena zatita, 1963, 196567; Socijalna medicina, 1966; Narodno zdravlje, 1967).
Bio je savezni zastupnik.
Primio vie ratnih i mirnodopskih odlikovanja.

DJELA: Sovjetski savez. Zagreb 1940.
Upute za rad tima lijenika ope medicine u provoenju zdravstvene zatite stanovnitva i minimum aktivne zdravstvene zatite u prioritetnim zdravstvenim problemima (suautor T. voriec). Zagreb 1966, 19702.
Miljenja i prilog diskusiji o pripremi novog osnovnog zakona o zdravstvenom osiguranju. Zagreb 1967.
Koritenje zdravstvene slube i zdravstvene zatite. Internacionalna studija (sa suradnicima). Zagreb 1973.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.