Autor: Gaskell, Elizabeth
Napredno
1

GASKELL, Elizabeth
Zagreb: Nova knjiga Rast, 2009. -
821.111-31 GASKE cra
2

GASKELL, Elizabeth Cleghorn
Zagreb : Krug knjiga, 2014. -
821.111-3 GASKE rođ