Pretraživanje kataloga
Napredno

Svaki član Knjižnice može se pomoću AAI@EduHr identiteta logirati na svoj korisničkii račun i pratiti svoja zaduženja, ranije čitano, rezervirati ili produžiti rok posudbe. Ako je korisnik član drugih knjižnica u sustavu MetelWin tada na jednom mjestu može pratiti svoja zaduženja u svim knjižnicama.

Pomoć kod prijave: tel. 042 390 878, e-mail knjiga@foi.hr.