Banner
Point d.o.o.

Urgentna stanja u internoj medicini : savremena dijagnostika i lečenje

Tekstualna građa, tiskana Vrsta gradje
3243
Naslov
Urgentna stanja u internoj medicini : savremena dijagnostika i lečenje / Vojislav P. Ćosić. -
Impressum
Beograd : Naučna knjiga, 1987. -
Materijalni opis
XII, 337 str. ; 24 cm
ISBN
8623600010
Jezik
Srpski

Urgentna stanja u medicini zauzimaju značajno mesto u savremenoj zdravstvenoj službi _ vreme koje dolazi daće im još veći značaj i dimenzije.
Broj urgentnih bolesnika ·— posebno u internoj medicini, stalno se povećava i ima tendenciju daljeg rasta.
Na ovo utiču brojne okolnosti, uslovi ·i način života savremenog čoveka i specijalni faktori rizika, koje je teško eliminisati.
Pojedine bolesti, u kojima se najčešće ispoljavaju urgentna stanja, kao što je ishemijska bolest srca, imaju epidemijske razmere.
Vaskularne i cerebrovaskularne bolesti, kao i intoksikacije, sve su češće i u velikom broju slučajeva manifestuju se kao urgentna stanja.
Slično je i u ostalim područjima interne medicine (pulmologija, endokrinologija, gastroenterologija, nefrologija i dr.).
Ovome treba dodati i brojna jatrogena oštećenja i traume.
Opšti razvoj nauke i savremena naučna dostignuća u medicini razjasnili su neke značajne probleme i dileme. lzgradeni su novi stavovi i pristupi u dijagnostici, lečenju i zbrinjavanju urgentnih bolesnika.
Prestanak funkcionisanja pojedinih vitalnih organa često je reverzibilna pojava, a životne funkcije moguće je ponovo pokrenuti i povratiti.
Elektronski uređaji i medicinska oprema, omogućuju brzu i pouzdanu dijagnozu i kontinuirano praćenje vitalnih funkcija.
Dijagnozni postupci i lečenje obavljaju se sinhrono.
Veliki izbor vrlo efikasnih medikamenata, elektroterapija i reanimacija, pokreću i usmeravaju vitalne funkcije i održavaju ih najčešće do potpunog oporavka.
Radeći dve i po decenije sa svojim saradnicima na Odeljenju a kasnije na Klinici za urgentnu medicinu VMA —— jednom od prvih odeljenja i klinika ovakvog stručnog profila u našoj zemlji, lečili smo veliki broj urgentnih i vitalno ugroženih bolesnika.
Decenije rada, rezultati rada, stečena iskustva i saznanja bili su motiv, pa i moralna obaveza da se napiše ova knjiga.
Ona je namenjena svim zdravstvenim radnicima, a pre svega bolničko-kliničkim lekarima i lekarima koji rade u službi hitne pomoći.
Ona može da bude vrlo korisna za lekare opšte medicine, lekare na specijalizaciji interne medicine i lekare koji su na postdiplomskim studijama pojedinih grana interne medicine.
Najzad, ovu knjigu mogu da koriste i studenti medicine.
Jedan deo trinaestog poglavlja ove knjige napisao je prof. dr sci. med. Radivoje Kušić.
Četrnaesto poglavlje napisali su: prof. dr sci. med. Milan Dordević, docent dr sci. med. Aleksandar Matunović, doc. dr_ sci. med. Tomislav Marenović i saradnici i prim. dr Dušan Milić.
U pripremanju materijala i sređivanja podataka za ovu knjigu pomogli su mi: dr Ljiljana ]ovović, dr Branko Gligić i dr Slobodan Zelenović.
Svima se toplo zahvaljujem na saradnji i spremnosti da ulože svoj trud, znanje i iskustvo, a deo vrednosti ove knjige, ako je bude imala, i njihova je zasluga.
Urgentna stanja u medicini su deo životne stvarnosti.
Ona su nepredvidivi i često puta kobni pratilac savremenog čoveka.
Ja se nadam, i želeo bih da ova knjiga pomogne bržem i sigurnijem prepoznavanju, razumevanju i lečenju tih stanja, da ih bude što manje nedijagnostikovanib ili pogrešno dijagnostikovanib, a da istovremeno bude što više izlečenin bolesnika.
Ta želja i nada, ispunjava i moje saradnike i sve one koji su pomogli u pripremanju, štampanju i izdavanju ove knjige.
Svima im se duboko zahvaljujem.

Prof. dr. sci. med. Vojislav Ćosić

Inv.br.
Info
Signatura
Odjel
S1488
U čitaonici!
WB115 ĆOSIĆurg
JASMINKA
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306